WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Б МУ 1(29) шыарылым ХАБАРШЫСЫ а т ар — апан — наур ыз Ж ы л ы н а 4 рет ш ы ады Тарих, ф илология, ф илософия, педагогика, ...»

-- [ Страница 1 ] --

А З А С Т А Н Р Е С П У Б Л И К А С Ы Б І Л І М Ж Н Е Ы Л Ы М М И Н І І С Т Р Л І П

Б МУ

1(29) шыарылым

ХАБАРШЫСЫ

а т ар — апан — наур ыз

Ж ы л ы н а 4 рет ш ы ады

Тарих, ф илология, ф илософия, педагогика, психология

экономика, уылшаруашыльіы ылымдары

Бас редактор

Т.З.РЫСБЕКОВ

гарих п.иы м дары ны н докторы. профессор

Редакция алцасы:

И.А. Тайманов физика-математика ылымдарыны докторы, РФ ыпым академиясыны корреспондент-мушесі, Новосибирск мемлекеттік университеті;

физика-математика ылымдарыны докторы, профессор, Д.А. Усанов Чернышевский атындаы Саратов мемлекеттік университеті;

Р.А. Абузяров педагогика ылымдарыны докторы, профессор, М.темісов атындаы БМУ;

филология ылымдарыны докторы, М.темісов атындаы БМУ;

М.К. Бисимлиева трих ылымдарыны докторы, профессор, Б.. Бірімжаров М.темісов атындаы БМУ;

биология ылымдарыны докторы, М.темісов атындаы БМУ;

Т.Е. Дарбаева ауылшаруашылыы ылымдарыны докторы, М.темісов С.С. Джубатырова атындаы БМУ;

педагогика ылымдарыны докторы, М.темісов атындаы БМУ;

А.С. ыдыршаев педагогика ылымдарыны докторы, профессор, А.Муханбетжанова М.темісов атындаы БМУ;

З.К. Мхлисова тарих ылымдарыны кандидаты, доцент, М.темісов атындаы БМУ;

М. Сабыр филология ылымдарыны докторы, доцент, М.темісов атындаы БМУ.2000 жьщдан бастап шыарылады. Жылына 4 рет шыады.

П„ на оамды келісім жне апарат, мдениет министрлігіні келісімімен 1999ж. тіркеліп, № 971 - Ж кулігі берілген.

0Q ля о Н °гамДь, келісім жне апарат, мдениет министрлігіні келісімімен 2000ж. айта тіркеліп, № 1432 - Ж кулігі берілген.

Жина филология, тарих жне педагогика ылывдары бойынша диссертациясыны нтижелерін жариялау ушін азастан Республикасыны Білім жне ылым ниегрлігі саласындаы Баылау комитеті бекіткен ылыми басылым Тізіміне енді.

Шыаруа жауапты: А..Кожевникова ISBN 9965-553-82-3 р М.темісов атындаы Батыс азастан м университет 200& е м л е к е т т ік ТІРКЕУ НМІРІ 1432-Ж

М И Н ИС Т Е Р С Т В О О Б РАЗ О В А Н И Я И Н А У К И Р Е С П У Б Л И К И К А ЗАХСТ АН

–  –  –

Издается с 2000 года. Выходит 4 раза в год.

Свидетельство о регистрации издания № 971-Ж от 07.12.1999 г., выдано Министерством культуры, информации и общественного согласия РК.

Свидетельство о перерегистрации №1432-Ж от 09.08.2000 г., выдано Министерством культуры, информации и общественного согласия РК.

Журнал включен в Перечень научных изданий Комитета по контролю в сфере образования и науки Республики Казахстан, рекомендованных для публикации основных результатов диссертаций по филологическим, историческим и педагогическим наукам.

Ответственный за вы пуск: Кожевникова А.А.

–  –  –

СТУДЕНТТЕРДІ ТІЛДІК АТЫНАС МДЕНИЕТІНЕ

БАУЛУДЫ ЫЛЫІТИ-ДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ Бгінгі тада студенттерді тілдік катынас мэдениетіне баулу мемлекеттік маызды талаптарды бірі. Себебі студент атаулы катынас кралы тілді каншалыкты еркіп колдана алса, оларды ндіріске, огамдык мірге катыиасу, араласу денгейі соншалыкты айкындалмак. Осы жадайга орай, студенттерді сйлеу дадысын дамыту талабы ж оары оку орнына берілген леуметтік сраныс ретінде кабылданбак. сіресе, сйлеу мдениетін калыптастыру жоары оку оры ндары ны гуманптарлык блімдерінде ерекше мнгс ие бола тсуде.

Гіл магынасы адам тйсігі мен ойындагы мір крінісі ана емес, белгілі бір уакы т аралы ы нда бір адамнын баска адаммен карым-катынас орнатуы шін болмысты тілдік катынаста пайдалану аркылы ем ірге белсене араласаты н кбылысты да аартпак.

Окытушы жоары оку орнындагы орт&іык тла болып табылалы.

ол студентті кэсіби дайы ндау барысында жеке тла ретінде калыптастыруда маызды рел аткарады. Бл арада болашак малімдерді ртрлі коммуникативті жадаяттарда зіндік сз сйлеуді еркін игеруі ана емес, алдын ала оларды ксібипедагогпкалык рекеттегі педагогикалык катынас мэдениетіне ирету, шешен сйлеу дады ларын калыптастыру, сондаи-ак казак тілі мен дебиеті мгалімін окуш ы ларды тілін, сйлеу дадысын дамыту дістемесімен каруланды ру да аса кажетті іс. Демек, жогары °ку орньі тлектеріне жогары ксіби білікпен катар карым-катынас, сіресе тілдік катынас кандаларын жетік м еіеру талабы койылы занды.

оамымызда тілдік катынас м деіш етіні мэселелері зекіі бола тра, осы мэселелерді камтитын лгты к окулыктар мен дістемелік кралдар ж окты касы. Бл сраныска толыымен жауап беретін пэн де жок. «Тілдік катынас негіздері», «Тіл мэдениеті» пндері окытылганымен, тиімді тілдік катынас орнату кздерін жан-жакты аш а алмайды.

алы м дарды тілдік катынас максатын жзеге асыру дісгері жніндегі кзкарастарына жгінсек, саланы мазмнынан туындар тмендегідей тсілдерге назар аудартылады: 1.Л ингвист іт аы к т сіл_ /ары м -каты насты тнімді жзеге асуы ш ін деби тіл нормалары мен сйлеу мдениеті критерилерін мегеру кажеттігі.

Бл тсіл тіл мэдениеті арнасы на да тн/;

І.П сихолингвист икалы тсіл /Г ілдік катынасты тиімділігіне карай екі баы тка ажыратылады: рит орикалы ц (р трлі жагдайдаы факторлара сйкесті тілдік тргыда хабарлауды (сйлеу крылымын, тілдік элементтерді дрыс екшей білуі) лингвистикалы к сипаттарына ие. Бл тсіл ш еш ендіктану арнасында жзеге аспак); ы змет т ік Тіл - крал кызметіні негізгі дады ларыны даму дегейі басш ылыкка алынбак);

3. П сихологиялы ц т с /Тілдік катынас жетістігі адамныц бір-біріне зара эсер етуді психологиялык механизмін пайдалана білуіне байланыстылыы. Іскери катынас, психология арпалары осы тсілге б асад ен кояры млім/;

4. К еиіенді тсіл /Тілдік катынас рдісіні р трлі аспектілерін карасты руы мен маызды/.

Біздіш е, жоары аталган тсілдерге орай студенттерді тілдік катынас мдениетіне баулуда негізгі міндеттерді сапына енер мэселелер тмендегіш е:

- студенттерді эдеби тіл нормалары н жетік мегеруі;

- тілдік катынас ж адаяты на орайлас трлі тсілдер аркылы сз край білу дады сы ны тілдік кралдар, сйлеу фигураларын тадап колдана білуі, т.б.;.(риторикалы к аспект);

- тілдік атынас трлеріне кажетті дадыларды жетілдіру;

- адамдарды бір-біріне зара жаымды эсер етуіні психологиялы к механизмін білуі.

Демек, казіргі тада тілдік катынас мдениетіні жеке ылыми багы т болуы, сйкесінш е жеке оку пні ретінде окы ты луы ны зектілігі де дау туы збайды.

азіргі окыту дістемесі каркынды даму стіндегі заманда филолог студенттерді тілдік катынас мдениетіне йрету формалары - ксібіьокы ту бадарламасындагы келелі мселелерді бірі.Тілдік білім беруде «тілдік сітаттама» термині бар. Ол «ілілдік тлга», «т ілдік білім», «тілдік сипат» штігімен тсініледі.

ЖОО студенттеріні тілдік білімі мгалім тлгасын калыптастыруга тікелеи катысты. Кез-келген білім адамны танымдык рекетіні нтижесі ретінде крінетін мэденмет элементі болып табылады.

Сондыктан да, студенттерді тілдік катынас мдениетіне баулуды тиімді моделі функциональны лингвистика, психолингвистика, мэтін теориясы, этнопсихолингвистика ілімдерінін тере зерделенген соны жетістіктеріне негізделмек.

Белгілі ы лы мны жеке салалара блінуі бір-біріне зара эсер етіп, аралык пэн келуімен ерекшеленбек. Сондам саптагы ілім кзі ~ «Тілдік катынас мдениеті» курсы. Ол тілдік кралдарды блшектемей, ж ан-жакты карай отырып, оларды студенттерді тілдік катынас бары сы нда орынды колданып. эдебп тілде мдениетті сйлеуге Гіренуіне мн береді.

Тілдік катынас мэселесі дние жзі елдерінде кеінен зерделенуде. М эселен. тек А Ш -ты зінде ондаган мы гылыми кызметкер осы мселемен айн&пысады. Онда карым-катынас мселесін зерттейтіп арнайы орталы ктар жмыс істеиді (Мысалы, Карнеги орталыы). Бізді елімізде бл саладагы се енді ана бзылуда. А лайда. казіргі кезенде аталмыш ылым саласын кеейте тсу мен сойлеу мэдениетін камтитын кп аспектілі пэн ретінде тілдік атынас мэдениеті ж енінде кец колемді мселе котеру орынды.

«Тілдік катынас мдениеті» пні тіл аркылы силесуді ана басшылыка алмайды, айтайын деген ойыды серлі, ш ешен тілмен, дл де ш ебер жеткізуді йретеді. Оку пэні атауыны жэне мазмныны згеріп отыруы карым-катынас рдісіндегі катынас жасай білуге багы тталган эдістеме іліміндегі коммуникативтілікті амалы ретінде таны лан коммуникация теориясыны, мэтін лингвистикасыны, сейлеу эрекеті теормясыны дамуына негізделеді.

Тіл байлы гы ны е жоары шыына тілдік нормалар мен магыналык ереж елерді сактай отырып жетуге болады.

Л.Витгенштейн: «Біз кейбір ойы ндар ш ін белгілі ережелер мен оинау тсілдерін белгілейміз, бірак сол ережелерді блжытпай сактаанда да, брі біз ойлаандай бола бермендЬ, - деп, тілдік кагынасты нормаланан жагдамында да киыпдыктар кездесетіндігін айтады. Б іід ін максатымыз - карым-катынас аумаында тілдік катынас жасау ш ін кажетті лексикалык, сзжасамдык, сннтаксистік ережелермен, тілдік нормалармен каруландыра отырып, сйлесімдегі ш ыармаш ылык ізденіске баулу.

Бл жагдайда сйлеу, сйлесе білу катынасы - окытуды максаты да, кралы мен тсілі де.

Сйлеу эрекеті теориясы ны талдамалары, функциональды стилистика мен сйлеу мэдениеті туралы ебектер, ксібипедагогикалык тж ірибелерді ерекш еліктерін, мтінді зерделеуді ртрлі аспектілерін талдау, сйлеу этикеті мселелерін назара алу туралы зерттеулер діскер алымдарымызды окыту міндеттерін шешуге жааш а карауа келді. Яни, осы саланы келешегіндегі сапалык ж етістіктер коммуникативтілікке баытталан курспен бірлікте карастырылады. М эселен, Б.Ф. Л омов карым-катынасты адамны элеуметтік болмысы ретінде карастырады. Ол: «арымкатынас катар дамып оты ран екі рекетті бір-біріне косылуы емес, ол - катынаска тсетін суъектілерді бір-біріне зара сері»[5,252], деп тйін жасайды. Сондай-ак А.А.Леонтьев, В.В.Рыжев, Г.В.Гусев, Г.П.Ш едровскийлер карым-катынасты кызмет трі деп тапса, И.А.Зимняя катынас кызмет те емес, зара эсер де емес, зара серді формасы деген тжырым айтады |7]. Ал В.Н.Понферов: « арым-катынас - адам дарды бір-біріне зара эсері, оны мазмны зара таным, біріккен кызмет рдісіне колайлы эр трлі катынас аркылы акпарат алмасу болмак», - дейді [6,162]. Ол карым-каты насты трт кезеін (байланыс; зара эсер; таным; зара катынас) жне трт жолын (коммуникативтік; акпараттык;

танымдык; реттегіш тік) атайды. алым Б.Ф.Ломов карым-катынас кызметіні ш тріне (коммуникативті акпараттык; коммуникативті реттегіш тік; коммуникативті толкыныстык) баса акцент жасайды ыскасы, алы м дарды жасаган тйін-тж ы ры мдарына сйенсек, карым-катынас барысында тіл негізгі тла болып табылады.

Сондыктан да тілдік катынас тілді окытумен ш тасы п жатады.

Орыс мектептеріндегі сйлеуге йрету дістемесі жан-жакты талданан бірден-бір сала ретінде танылады. Бан малімдерге арналан ш еш ендік нер, сйлеу мдениеті, практикалык стилистика туралы зірленген кптеген оку кралдары мен дістемелік нскаулар дэлел бола алады. Ал казак мектептеріндегі бл сала элі де кыруар тер тгуді кажет етеді.

Ж оары оку орны дістемесінде де сйлеу мдениеті жне зге де сйлеуге баулу пндері бойынша бадарламалар зірлеу, окулыктар жазу каламдары жасалуда. Ж оары оку орны студенттерінін арсеналында сГілеу мдениетін оытуды теориясы мен практикасыны жекелеген мселелері талданатын эдебиеттер баршылык. Дегенмен де дидактнканы барлык талаптарына сйкесті ы лы мны казіргі жаГі-кйін бейнелейтін барынша толык клемді окулык, кен тргыда талдауа арналан дістемелік нскаулар, мэтіндік материалдар жок, курс бадарламалары болса, толыктыра. елей де екшей тсуді кажет етеді. Ал кажетті окыту кралдарыны болмауы окыту мазмныны негізгі максатына сйкес еместігін аартады. Ендеше мндай жадайда окыту рдісі тиімді болмак емес. Демек. бл орайдаы зерттеу жмыстарыны зектілігі педагогнкалы к жогары оку орны студенттеріні катынас мдениеті денгейін арттыру саласындагы коамны леуметтік сранысымен, болаш ак малімдерді окушыларды тілін дамыту дістемесіне окы туды аса кажеттігімен, казіргі тіл дамыту, сйлеу дагдыларын калыптастыру теорияларын дамытумен лшенбек, аталмыш м селеніц эдістемелік аспектісіні жеткілікті талданбауымен жне мндай талдаманы практикалык зэрулігімен аныкталмак.

С ала зерттеуіні максаты жогары оку орныны гуманитарлык блім студенттеріне арналан «Тілдік катынас мдениеті» курсыны ылыми негізін талда\ дан, онын мазмнын аныктаудан, оны жзеге асыруды жолдары на сііпатгама беруден кралмак.

Ал студенттерді тілдік катынас маденметіне окытуды бірден-бір тиімді болуы тмендегі мселелерді алга коюдан кралмак:

курс негізіне коммуникативтілік, ортак мтіндік, Функцнонадьдылык сиякты казіргі амалдарды енгізу;

- курсты ксібн баы тты лы гы н тередету;

- жогары оку орны багдарламасына тілтану пндеріні арасындаы тілдік катынаска, сйлеу дадыларына баулудын мазмнын йлесімді тргы да блу.

Аталмыш пнді тжірибеге енгізудегі алы максат тмендегідей міндеттерді ш ешуді де керек етеді:

- Окы ту эдістемесіндегі окы туш ы ларды іс-тжірибелерін жинатау жэне ортак олкылыктарды топтау максатында студенттерді сйлеу мдениеті дегейін аныктау, гуманитарлык Жогары оку оры ндары нда сйлеу мэдениетін окытуды жаи-киін жете черлелеу;

- С туденгтердіц сейле м дениеіін калы пгасіы рды н жуйелі амал-тэсілдерін талдап, эзірлеу;

- Осы амал-тсілдерді негізінде курс моделін жасау: тілдік катынас мдениетін м егертуді мазмнын іріктеп шыару, курс крылымын аныктау.

- Студенттерді окыту дерісінде эксперимент аркылы курс моделін зірлеу жне оны тиімділігін тексеру.

Ж инактай айтсак, бл баыттаы ылы ми-дістемелік зерттеу мэселелері тмендегідей тйіндерді сы нуга негіз жасайды:

1.Сйлеуді коммуникативті сапасы (дэлдігі, кисындылыы, орындылыы, мнерлілігі, тсініктілігі, т.б.) мэтін дегейінде ана крініс бере алатындыы;

2.Болаш ак малімні тілдік катынас мэдениетіні крсеткіші олар эзірлеген ауы зш а ж эне жазбаш а лгідегі мэтін, длірек айтсак, оны катынас ортасы мен жадаятка сйкесті есептелетіндігі. Бл ж адайда мэтін бакылау тірегі рлін аткаратындыы;

3.Студенттерді тілдік катынас мдениетіне трбиелеу жмы сыны тиімділігінін, артуы курс коммуникативті багыт станса, окы туды мазмнын іріктеу, елеп-екш еу, тілдік материал мен тілдік катынас міндеттеріне ортак мтіндік амал станымымен жгінсе, ал окы туды іс стіндегі жоспары тілдік катынас міндеттеріні тэж ірибелік калпын йы мдастыра алумен байланыстылыы;

4.Тілдік катынас мдениеті - кешенді пэн, сол себепті де окыту мазмнын іріктеуде міндетті трде леуметтік жэне психолингвистика, стилистика, ш еш ендіктану саласындагы соны жетістіктерді ескеру керектігі;

5.Курсты негізгі теориялы к каидалары бірізділікпен рі жйелі трде маш ыктык сабактарда бекітілетіндігі. Демек, курсты теориялы к жэне маш ы кты к блімі ты ы з бірлікте карастырылып танылатынды ы.

Тіліміздегі мол тілдік кралдарды з ойымызды накты ж еткізуге пайдалана білгеніміз жн. Тілді оны колданатын ортасынан тыс алып карау ммкін емес. ркениетті елдегі когам барлы к тры да мэдениетті болса керек, ендеше коам мш елеріні ркайсысы сйлеу мэдениетін жетік мегергені дрыс болар еді.

Осы орайда, студенттерге р сзді з маы насы на сай орынды колдана білуге баулу кажеттігі туады.

Д емек, осы реттегі кордаланан проблемаларды белгілі бір дреж еде июі, тж ірибе ж зінде шешім табуы еліміздегі мол элеует иесі студент жастарды тілдік катынас мдениетіне баулу ісіні гылыми-эдістемелік трыда сауатты рілуіне де байланысты.

йткені, сплеу мэдеіш егі спейінше, жогары акыл мдениетіне жету мумкін емес.

дебиет т ер:

1.ы ды рш аев А.С. Ш еш енд ік т агылым ы. Орал, 2006 -142 б.

2, ы ды рш аев А.С. С пп'дент т ерді т ілд ік кат ы нас м дениет іне баулу / / « азаст андагы психология ж эне педагогика гы лы м дары ны зект і п ро б лем а ла р ы » апіт ы р есп гб л и ка лы гы лы м и-т еориячы конф еренцияиы м ат ериалдары. А лм ат ы. 2000. - 70-74 - б.б.

З.Орсізбаева Ф.111. Тілдік кат ы нас. А лм ат ы : «С здік-словарь.», 2005. -272 бет 4..1ьвов М.Р. Рит орика. К г л ы т р а речи. - Москва. 2004. - с. 272

5. Ломов. Б. Ф. М ет одологические а т еорит ические проблемы психологии Москва, 1984. - с. 252

6.П анф еров П.П. П сихология обш еиия//В онросы ф илософ ии, 1972, Х в 7 ~ с. 162 7 Зимняя И.А. П ед агогическая психология. Москва. 1997. - с.322-325 К.ыды рию ев А.С., С улт а н и язо ва И.С. С ппдент т ерді т ілд ік ат ы нас м дениет ін алы пт аст ы руды т еориялы агидалары // «А кадем ик аж ым ^ум алиев жгте улт т ы рхха и и глсм • пю ы ры бы ндагы республикалы гьілім н-практ икалы кон ф ерен ция м ат ериалдары. Орал, 2007,- 511-517 б.б.

–  –  –

In the g iven article the purposes, tasks, contents a n d m ethodical system oj the ourse for the students "( id Hire o f language d iscourse" are scientifically proved.

–  –  –

КОРЕНИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ В АКМОЛИНСКЕ И АКМОЛИНСКОЙ

ОБЛАСТИ В 20-ые годы XX века В исторической литературе под "коренизацией" понимается политика большевиков, направленная на стимулирование национальных языков и формирование слоя национальных функционеров государственного и хозяйственного аппарата. Она предусматривала перевод делопроизводства на национальные языки и придание языкам титульных наций официального статуса, подготовку кадров управленцев, хозяйственников и интеллигенции из числа коренных национальностей в республиках, развитие образования на национальном языке. В Казахстане коренизация совпала с введением нового административного районирования, формированием новых органов управления на местах и переходом на новый казахский алфавит (НКА).

Задачей предлагаемого исследования является изучение особенностей проведения политики коренизацни на местах. В данном случае, в основу исследования положены архивные материалы по истории Астаны и Акмолинской области.

Исторические документальные источники достаточно подробно раскрывают сущность политики коренизации, те задачи, которые она должна была решить. В докладе председателя Окружного исполнительного комитета (ОКРИК) Кошкунова на II пленуме в октябре 1929 года четко обозначены цели и задачи национальной политики. Посредством коренизации предполагалось добиться решения стратегической цели - обеспечить участие масс в ю социалистическом строительстве «...б ез стеснения национального языка и особенностей культуры» [I, л.2011. Ставилась задача создания государственного аппарата, быстро и гибко отвечающего запросам трудящихся разных национальностей.

В условиях Казахстана задача коренизации советского аппарата должна была коренным образом решить вопрос «...приобщения казахов к социалистическому строительству..., стать практической реализацией наиболее актуального лозунга «Советизация аула». Она делала доступным госаппарат широким массам, способствовала росту активности казахских масс и создавала условия для экономического и хозяйственного развития. И хотя она не решала всех проблем национальной политики партии большевиков, но должна была стать самой существенной ее частью [ 1, л.202].

Анализ архивных материалов по Акмолинской области и городу Акмолинску дает возможность обозначить основные направления политики коренизации: изменение национального состава аппарата госорганов в сторону увеличения процента казахского населения, коренизация должностей в аппарате (так называемая функциональная коренизация), перевод делопроизводства на национальный язык, введение нового казахского алфавита.

Комплекс административно-политических мероприятий по коренизации аппарата, определяемый центральным партийным руководством, не всегда выполнялся на местном уровне. Спускаемые сверху планы коренизации, в которых определялся процент коренизации (как правило, 50% ) конкретных должностей, систематически не выполнялись. Статистическая отчетность о ходе выполнения коренизации составлялась небрежно, ради отписки, хотя Центральные власти требовали подробной отчетности не только со стороны органов административного аппарата и ведомств, но и в разрезе отраслей народного хозяйства. По свидетельству окружного отдела народного образования «...единственным мероприятием, аккуратно приведенным в жизнь, стала замена вывесок на новом алфавите».

Еще хуже обстояли дела в «нацменовских районах» (в районах компактного проживания национальных меньшинств), особенно в немецких административных районах, которых в Акмолинском округе в период проведения районирования в 1929 году было выделено два [2, лл.22-27]. «За исключением культурно-социальных учреждений (школ, изб-читален) - отмечается в докладе Председателя ОКРИКа Кошкунова - в районах ничего нет» [!. л,95].

Сущность политики коренизации слабо понималась как рядовыми работниками местных органов управления, так и руководящим составом. Среди сотрудников не проводилась разъяснительная работа, своевременно не доводились сведения по функциональной коренизации. Поэтому зачастую европейскими работниками дискредитировалась сама идея коренизации. На практике это проявлялось в пренебрежительном отношении к сотрудникам-казахам, игнорировании распоряжений сверху по выполнению планов коренизации, нежелании посещать курсы казахского языка. По данным отдела труда Окружного исполнительного комитета специально организованные курсы казахского языка посещали всего по одному человеку от земельного управления и окружного селькредитсоюза, но они так и не закончили их [1,л.78].

Кроме отсутствия понимания целей и задач политики, отмечаются причины объективного характера:

малоквалифицированность и неподготовленность кадров, отсутствие печатных машинок с казахским шрифтом, ничтожное количество средств, выделяемых на ликвидацию неграмотности среди казахов, полное отсутствие в округе средних учебных заведений для подготовки кадров культработников.

Составной частью коренизации на местах стала этнолингвистическая политика, о чем достоверно свидетельствуют архивные документы. Более того, языковой фактор был определяющим моментом в реализации планов коренизации. В телеграмме Казахского Краевого комитета ВКП(б) от 3 марта 1929 года за подписью Председателя Голощекина языковая политика, в смысле связи на национальном языке населения с аульными советами и районами, рассматривается как главный стержень коренизации [1, л.96]. Но особенность заключалась в том, что решение ее вовсе не означало обязательную замену номенклатурных должностей, занимаемых европейскими служащими, представителями титульной нации. Номенклатурные чиновники должны были овладеть национальным языком, чтобы обслуживать местное население на его родном языке.

Принцип полиэтничности пропагандировался сверху и активно поддерживался на местах. Наличие грамотных кадров из коренного населения было большой проблемой, и для выполнения планов функциональной коренизации всегда можно было включить в списки коренизированных номенклатур сотрудников не титульной национальности, мало-мальски владеющих казахским языком. Так, в составе окружного государственного аппарата по данным на 1 апреля 1929 года всего работало 858 сотрудников, коренизированы были 424 номенклатурные должности, из них казахскими сотрудниками 201 должность, оставшиеся 223 должности занимали сотрудникиевропейцы, владевшие казахским языком. При этом процент коренизированных должностей обслуживающего персонала был значительно выше, чем руководящих. Практически в каждой организации или административном подразделении процент подобных должностей составлял не менее 50 [1, л.47].

В подобной ситуации особое значение приобретала подготовка управленческих кадров, владеющих казахским языком. Обучение казахскому языку осуществлялось уже на основе нового казахского алфавита (НКА). Обосновывая потребность введения латинского алфавита, партийные функционеры рассматривали его как главное и мощное орудие «...приобщ ения трудящихся казахов к социалистической культуре, освобождения их от навязанного арабского алфавита, по существу являющегося орудием угнетения казахской национальности» [1, л. 185].

Вопросы перевода казахского языка на латиницу требуют отдельного изучения, и в рамках данной статьи не представляется возможным подробно остановиться на рассмотрении проблемы.

Следует лиш ь отметить некоторые аспекты перехода на латинский алфавит. Переход на латиницу был обусловлен двумя обстоятельствами. С одной стороны, учитывалась его интернациональность, так как на латиницу в 20-ые годы перешли одновременно 26 народов Советского Востока. С другой стороны, ставка делалась на его функциональность, т.е. имелось ввиду облегчение процесса создания ценностей новой социалистической культуры. В сущности же, новая письменность способствовала внедрению в сознание масс социалистической идеологии.

Обучение и переход на НКА на местах имел характер масштабной компании. В округе был объявлен культпоход в аулы, организован специальный комитет НКА и 8 районных казахских комитетов. Для проведения организационных мероприятий привлекалось 475 культурно-просветительских работников. Только за один год было переобучено 7905 человек, и обучено 4945 неграмотных. Краткосрочные и долгосрочные курсы, кружки по изучению казахского языка на основе нового алфавита организованы были в Акмолинске, административном центре округа. Всего действовало 10 кружков. Распоряжением сверху в Акмолинске проведен учет лиц, знающих НКА. Таковых оказалось 33 человека, в том числе 6 женщин [1, л. 100].

С 1929 года начат перевод обучения на НКА в казахских школах, а также в 7 и 9-летних школах коммунистической молодежи с русским языком обучения. Для подготовки инструкторов в округе был организован агротехникум, на базе которого выделялся самостоятельный казахский педагогический техникум. Особое значение придавалось подготовке национальных кадров среднего технического персонала: секретарей, машинисток, делопроизводителей, так как успех функционирования делопроизводства на казахском языке во многом зависел от профессионализма этой категории работников [ 1, л. 185].

В основе реализации политики коренизации был принцип пролетарского интернационализма, предполагающий выдвижение на руководящие коренизированные должности казахов из батраков, бедноты и середняков, увеличение процента казахских женщин в госаппарате. При этом главным критерием «пригодности» кадров была принадлежность к партии большевиков, либо, в крайнем случае, лояльное отношение к политике большевиков.

Вместе с тем, принцип интернационализма предусматривал толерантные отношения между сотрудниками разных национальностей. Всех работников, искусственно «тормозящих коренизацию и создавших нетоварищескую обстановку в работе с товарищами из казахов, особенно впервые вовлеченных в госаппарат», увольняли из советского аппарата, а к нарушавшим правила ведения делопроизводства на национальном языке применялись судебные меры [ 1, л. 185].

Таким образом, политика коренизации как на республиканском, так и местном уровне решала одну общую задачу - проведение в жизнь национальной политики большевиков с вытекающими отсюда всеми последствиями. Коренизация не ограничивалась только введением делопроизводства на национальном языке. В конечном счете, она была направлена на укрепление советской власти в национальных окраинах бывшей Российской империи.

Хронологически проведение политики коренизации осуществлялось в 20-30-ые годы. Вместе с тем, она имела свое продолжение практически весь период существования советской власти, изменялись лиш ь формы и методы ее реализации, а сущность оставалась прежней.

При проведении районирования и формировании советских органов задача коренизации являлась основным принципом укомплектования работниками аппаратов. Создание национальной управленческой номенклатуры обеспечиваю восприятие местным населением советской власти как коренной, а не навязанной из вне.

Этнолингвистическая политика, как неотъемлемая часть коренизации, дополняла и укрепляла в сознании народа ценности большевистской идеологии. В этом состоял главный смысл политики коренизации.

–  –  –

М аалада м ем лекет т ік ж яне ш аруаш ы лы аппарат иы м дары ны байы ргы лану м с елес і араст ы ры лган. Ж ерлердегі байы ргы лану саясат ы ны масат ы. м ін д ет т ср і м ен кагидалары крсет ілген. \лт т ы ф ункционерлер тобын уру. іс ж ур гізуд і улт т ы ц т ілге квіиіру боиы нш а оолы иевикт ер саисатыиыц нсгізеі баы т т ары сипат т алы п отыр.

In the a rticle "Strengthening bodies of the state and local m anagem ent in A bnolinsk and A km olinsk region in 20-s' rears o f X X century" are studied problem s o f strengthening bodies o f the state and econom ic device. The purposes, problem s and principles o f policy in strengthening on places are shown. The basic directions °І policy of bolsheviks on form ation o f a layer of n a tio n a l functionaries, transition o f Office-w ork into national languages arc characterized. The article is written on materials o f the state archive o f Astana.

ОЖ 94(571,1) «19»; 338,431:316,47

–  –  –

БКЕЙ ХАН ТСЫНДАЫ ІШКІ ОРДАДАЫ Ж ЕР

МСЕЛЕСІ Ж НЕ ЛЕУМЕТТІК ЖАДАЙ

1801 ж ы лды 1 акпаны нда Кіші жздегі Х анды кеестіц трагасы Бкей Нралылы Кавказ линиясы ны колбасшысы, Кавказ жаяу эскеріні инспекторы генерал-лейтенант Кноррингке Ресей бодандыын кабылдау жэне Ж айы к пен Еділ зендері аралыында кшіп журуге рксат срайды.

рине, Бкей слтанны мндай кадамга баруына сол кезде Кіші жзде калыптаскан саяси, экономикалык, леуметтік жагдайлар эсер еткен-ді. Акыры, патша 1 Павел 1801 жылды 11 наурызында мынандай жарлык берді: «...кыргыз-кайсак Кіші Ордасындаы хан кеесіне басш ылык жасап отыран Нралы ханны баласы Бкей слтанды з карамагыма шын ыкыласыммен кабылдаймын, кай жерге кшіп барамын десе де ерікті...». Сол жылды 20 желтоксанында Бкей 183 шаыракты бастап Ж айык зенінен ішкі тарапка теді.

Алашкы коныс аударуш ыларды адам саны 740 болып, оларды малмлкі 1366 ірі кара, 3360 жылкы, 10250 кой, 24 тйені краанды[і].Генерал - майор П.С.Поповты Сенатка берген мліметінеп 1802 жылды казан айында Астрахан даласында 5001 шаыракты кшіп жргені байкалады. Ал 1802 жылы 18 карашада Бкей слтанны Гіоповка хабарлауынша ішкі тарапка тагы да 8331 адамы бар 1265 шаырак ткен екен. [2].

Ж алпы казактарды империяны ішкі жаына отуінде мацызды рлді жер мселесі аткарды. Кіші ж зді малшылар кауымы кажетті жайылым кзіне ие болуа, сйтіп, з ш аруаш ылыгын тзетуге міттенді. Алайда, казак ауылдарыны дере кш уіні басты себебі бл емес-ті. Ж айык зеніні о жак беті оларга уелден-ак таны с еді, сол себепті олар жерйыкты армандамады да... Ішкі О рдадагы ж ер катынастары Кіші жздегідей крделі жадайда кала берді. Ж ер бедері, климаты жэне зге де табии-географ иялы к белгілері бойы нш а Ішкі Орда Кіші жзден кем болмаса, арты болмады.

оамны экономикалы к крылымында басты нысана ие болан мал ш аруаш ылыы экстенсивті сипатта болып, кшпелі жэне жартылай кшпелі жуйеде дамыды. Ел шаруашылыгында жер ндеуді онш а манызы болмалы. ндіріс кштеріні даму дегейі тмен калпында кала беріп. колнершілік дербес сала ретінде блініп ш ыга ал малы. Ол п шаруашылыы кажеттілігін канагаттандырудан рі аса алмады. [я].

1801-1815 ж ылдары билік еткен Бкем Нралылы Ішкі Орданы мерейін артты ры п. кыр казактарын аяынан трызып, езі крган хандыкта кызгыштаГі корм білді.

Ішкі жер катыпастарына токталсак, жана аймакты игеру дэстрлі жйе бойы нш а. ягни кшті рулар жаксы жайылымдара ие болып, онда з ккыктарын орнатты. Ал кейіннен кшіп келген ауылдар кнарлылыгы тмен, жайылыс кзі мардымсыз территорияа орныкты. Бкей хан калыптаскан жер катынастарын згертпеді. Бл хакында Т.Медведский: «Алгашкы коныстануш ылардын саны аз. ал олара берілген жер клемі лкен болды. Сол себепті БкеГі жекелеген кауымдар мен адамдарга арнайылап ж ер бліп жатпады. азактар ен далада з калауынша кшіп жрді. Олар коныстарын бір орыннан екінші орына жиі ауыстырып отырды. бірак та жекелеген учаскелер шін талас болмады,» - деп жазды. (4).

Бекей хана сы рткы жер катынастарында едуір кш жмсауга, ар п ал ы с\а тура келді. Хандык солтстігінде Самара губернпясымен, отстігінде Каспнй жаалауындаы князь Юсупов, граф Безбородко пеліктерімен, батысында Астрахан губершіясынын хапыктары - кондырау татарлары. князь Туменге баынышты хошеут калмактары мен, ал ш ыгысында Ж айык зенін жаалай орналаскан Орал казак скерлері жерлерімен шектескен-ді. Бокейге осыларды эркайсысымен, эр трлі дегейде жер шін крес жргізуге, з баы ны ш ты лары ны мддесін корауга тура келді.

Осы кечеде бл лкеде ж огары да аталан хапыктар арасында лкен жеР мселелері туы ндаган еді. 1800 жылы 27 кыркйектегі император ж арлы гы мен А страхан губерниясында кшіп ж \рген лкен жне Кіші Д ербет нелеріне жэне зге де калмак ордаларынын шенеуніктеріне ытайдан кетпестен брыны мекендеген жерлерін кайтарып беру йгарылды. Ал патш аны 1802 жылгы 28 суірдегі жарлыына сай калмактарга Цирмцыннан Каспии тенізі жаалауына дейінгі кеістіктен каж етті жерлерді иемденуге мрсат берілді. Ал 1801 жылы 11 наурыздаы ж арлы к бойынш а Бкей слтана з баыныштыларымен Ж айы к пен Еділ зендері аралыында кешіпконуына ммкіндік тды. Б л жагдай кшпелі екі халы ктьщ арасында жерге катысты лкен мселе гутызды. Оган коса калмактар мен орыс ш аруалары арасында да Еділ зені бойындаы су кздеріне, кнарлы жерлерге деген талас рш и тсті. Сенат осындай жадаяттарды ескере отырып, 1806 жылы Астрахан кордон инспекторы генерал-майор Завалиш инні жне Ішкі істер министріні баяндамалары негізінде кш і-кон жнінде арнайы жары ж асауа кірісті. Осы ж ы лды 19 мамы рында бл жоба негізінде 1 А лександр патш аны «Астрахан жэне Кавказ губерниялары нда кшіп жрген калмактар мен зге де халыктарга жер бліп беру туралы» жарлыгы кшіне енді. Ж оары мртебелі бекіткен бл ккы кты к-нормативтік акт VI блім, 46 баптан трды.

I блім - алм актара кктемде, жазда, кзде кш іп-конуа берілетін жерлер жэне оларды ш екарасы (1 -8 баптар).

II блім - алмактарды кыстауы туралы (9-17 баптар).

III блім - алматарды кршілес жаткан казактармен, казына жэне помещ ик ш аруаларымен карым-катынасы (18-24 багітар).

IV блім - алмактарды зге де кршілес жаткан халыктармен карым-катынасы (25-28 баптар).

V блім - М сылман халы ктарды жері мен шекарасы туралы (29-40 баптар) VI блім-Кш пелі халы ктарга жер блу туралы арнайы комиссияны крылуы. (41-46 баптар).

Осы ж ары ны 4 бабы ана тікелей Бкейлік казактарга катысты еді.

Атап айтсак:

35-бап. Бкей слтан бастаган казактарга зеннен Бода тауына дейін, ал одан Чапмачи аркылы, Дудатск жэне Телепнев ватагалары бойымен теізге дейінгі жерлерде кш іп-конуа рксат етіледі. А лайда бл жерлерді оларды менш ігіне бермеу керек, себебі олар Ж айы к зеніні бл бетінде мгілік трактамайды.

36-бап. амысты трактар мен жазыктарда, казыналык ведомство карауындаы бос жерлерде казактарга кыстап шыгуа мрсат беріледі.

37-бап. Кіші О рданы аз гана казатары на теіз жаалауында, Д удатск, Телепнев жэне Коневск батаалары аралыы нда кыстагі шыуына болады, ал жазда зге де казактарга белгіленген жерлерде немесе кондырау татарлары мен бірігіп кеш е алады.

38-бап. азактара базар ретінде А хтуба зені бойындаы Ак М ешіт жэне Д олот-Х ана кордон ш ептері аралыын бекіту кажет.

Брынгы А М еш ітті орны на жаа базар салу Сырткы істер министріне жктеледі. О ларды ндірісін ынталандыру максатында кейбір тракты орындар белгілеп, онда малды астыкка айырбастауларына ммкіндік туызу керек.

Бдан сэл ертерек, ягни 1803 жылы 12 маусымда шыккан патша жарлыы бойынш а Астрахан скери губернаторы князь Цициановка осы тал а с тудырып отыран жерлерді барлау шін арнайы ш енеунік таайындау тапсырылды. Цицианов бл істі жргізуді Астрахан кордон инспекторы генерал-майор Завалишинге аманаттаан болатын. Ол е алдымен жер бедері мен курылымын зерттеп. А страхан жэне Кавказ губернияларындаы уездерді сипаттайды. Ш ы нтуайтка келгенде. 1806 жылы Сенат кабылдаган жарлыкта осы генерал-майордын сыныстары кеінен корініс тапкан.

Ж арлыктагы Бокей хандыгына катысты 35, 36, 37, 38-ші параграфтар Завалиш инні пікірі мен сынысы негізінде жасалган еді.

Ол тпнскада былайш а крініс табады:

Параграф 23. Кіші Ордадагы Хандык кеес траасы Бокей слтан Нралылына з багыныштыларымен зеннен Богда тауына дейін, ол одан Чапчачи аркылы Дудатск жэне Телепнев ватагалары бойымен теізге дейінгі жерлерде кшіп-конуга рксат етіледі.

Бкей слтан зіне багыныш ты казактарды шаырагы мен мал саны туралы млімет бермей отыргандыктан жне казіргі кезде халыкты кпшілігі Ж айы кты Кіші Ж з бетіне тіп кеткендіктен оларга жерді менш ікке бермей, тек кошіп-конуга тагайындау керек.

Оны адамдары тпкілікті орныкканш а жерді толыктай меншікке беруді кажеті жок.

Параграф 24. Бокей слтанга з багыныштыларымен іраф Безбородко мен князь Ю суповка тнесілі камысты трактар мен жазыктарда. сіресе аса кажет болып саналатын жерлерде кыстауа мрсат беру керек.

Параграф 25. Бкей слтана багыныштыларымен малын сату, астыкка айырбастау ж эне зге де кажетті бйымдарын сатып алуы шін Ахтуба зені бойындаы А к М ешіт пен Долот-хан кордон постылары тсынан арнайы орын болу керек.

азактарды орыстармен жакы ндасуы н арттыру жэне оларды жабайылык Дегейін кеміту шін ескі Ак М еш ітті орнына жаа базар салсак, еДэуір пайда келері созсіз. Оган коса малды астыкка айырбастау шін шілде жэне тамы з айлары нда Саратов губерниясындаы Александров-Гай елді-мекенінде; кыркйек жэне караша аиыиыи ортасына дейін Х ожетаевка мен С еиговкада; бкіл кыс боны Косалган постында сауда нктелерін аш у кажет.

Параграф 26. Бгінде 1801 жылгы 25 акпандагы Кіші Жздегі алаш а руынын, старш ыны Естеміс рманкожаевты Ресей бодандыына кабылдау жніндегі жарлы кка сай 13 ш аырак ішкі бетке тіп отыр. Олара кыстау шін Д удатск немесе Телепнев жэне Коневск ватагалары аралыынан жер блу керек; кктем, жаз жэне кз мезгілдерінде олар Бкейге баыныш ты казактармен немесе кондырау татарлары мен кеш е алады. [5].

Былайш а айтканда, Бкей казактары ны жер мэселесін бір ана орыс шенеунігі Завалиш ин шешіп берді десе де болады. Егер сол кезде ішкі саяси жадай млдем баскалай боланда, хандык жері згеше аукы мда болуы ммкін еді.

Бл арада зге халыктардан брын калмактардыц мддесі бірінші оры на койылды.

Себебі:

1) алмак халкы уел бастан, ягни 1630 жылдан бері карай осы жерлерді иеленіп келеді.Ал казактар Ресей шін «жаадан келуш ілер» ана болды.

2) алмактарды ш аырак, мал саны казактарга Караганда едуір кп еді. алмактар 20000, казактар 6300 шаыракты ана крады.

3) алмактардан Ресей кіметі пайданы те кп крді. Себебі бл халы к та Ресей мемлекетіні шикізат кзіне айналды.

4) алмактар казактарга карсы крылган кордондарга жыл сайын ш ыыны 65000 сом болатын 650 скерді атымен, кару жараымен беріп отырды. азактарга мндай міндет ешкашан да артылган жок.

Сол кездегі елді элеуметтік жагдайына саяси бакталастыктын зардабы ерекше эсер еткен-ді. Бкейді трікмен ханы Пірлімен, Кіші жз ханы Ж антремен, хандык кеес трагасы Орман слтанмен, таккумар аратай слтанмен арадагы текетірестері 1810 жылга дейін созылып, О рда тргындарыны берекесін кашырды. Бітпейтін барымта, толастамайтын каракшылык салдарынан халык мындаган малдарынан айырылып, кан жылап, ауы р кйзеліске душ ар болды.

Д егенмен, Бкей хан тсы нда Ішкі орда казактарыны леуметтік жадайы жаксары п, кш пенді оралмандарды мерейі артты. Ж ы лдар бойы гусырап ж аткан шрайлы далада мал кбейіп, сауда сіп, дэулет артты. 1802 жылы ханды ктагы халык саны 6300 шаыракты краса, 1814 жылы 8500 ш аыракка лайды. Елдін трмыс-тірш ілігі, элеуметтік дегейі мал ш аруаш ылыымен етене байланысты еді. Мал басы сіміиін эр жылдаы млшерін темендегі кестеден круге болады. [б].

–  –  –

Крш ілес орыс елінде етек алан отырыкшылык, елді сауаттандыру, мдениетке кп кіл блген Бкей хан заманыны заар лы бола білді. Тіпті ол жайында Орынбор скери губернаторы Г.С.Волконский 1811 жылы 17 казанда I Александр патшага: «Астрахан даласында кшіп жрген слтан Бкеи Нралылы слтандарды лкені, зі акылды, тжірибелі жне лы мртебеліге шын нпетімен берілген адам,» - деп жазды. [7].

Прогрессивті, эрі мірш е саясат станан Бкей хан саяси, экономикалы, элеуметтік дамуда лкен жетістіктерге жете білді.

Бклеушісіне, ксеміне рпза болан халык «хан Бкеиді тсында секер шайнап. бал ж.ттык» деп текке жырламаса керек.

д ебиет т ер:

1. Бирюков If. А. «История Аст раханского казачьего поиска»,Астрахань, 1886 год, Шч.,616стр.

2. Ресеіі Іемлекет т ік т арнхи м \рагат ы, о р -126Я, тізбе - I, іс-2947. пара - 4.

Я. Зиманов С.З. Россия и Бхкеевское ханст во - Алма-Ата, 1962-Я8 бет.

4. М едведскии Т.Внут ренняя киргизская орда в хозяйст венно-ст ат ист ическом от ноиіент і-Ж урн.М І 7/., 1862г.,2 86стр.

5. ПСЗРИ. ТХХІХ. 1806-1807.СПб,18Я0..Ув221Я5,28Я-284 с т р

6. РФ А ст рахан О б іы ст ы к Мемлекеттік м\рагаты. ор -I, тізбе - Я, іс - Я5І, парсщ-Я.

7. Ресен /емлекеттік m apuxu м ]рагат ы, о р - 1291. іиізбе-8І,іс-67. пара-27.

В данн ой ст ат ье р а ссм ат риваю т ся аграрны е и социальны е от нош ения Букеевскаго ха н с т ва в 1801-1815 годах. А т акж е т влияние на социальное полож ение лю д е й в общ ест ве.

О Ж 9 4 (5 7 4 ) « 1 8 » : 339

–  –  –

БКЕЙ ОРДАСЫНДАЫ САУДА-САТТЫТЫ КЕЕЮІ

(XIX асырды II /картысы) Бкей Ордасындаы сауда-саттык жагдайы кшпенді казактарды эл-аукаттылыына тікелей туелді болды, ал казактарды аукаттылыы мал шаруашылыыны дамуына катысты еді. Сол себепті, казактарды сатып алу кабілеттілігі мал санына байланысты еді. Ордадаы сауда-саттык, детте, казактарды малына жанлы болан жылдары шарыктап дамитын да, ал жт жылдары крт тмендейтін. Сондай жылдарды бірі - 1849 жылы сауда-саттык Бкей Ордасында нашарлай бастады, себебі осы жылдан бастап казактар шаруашылыы жтка шыраган болатын. сіресе, 1852 жылы сауда айналымы млде нашарлады, себебі жтка душар болган казактарды кпшілігі малыны трттен бірінен айырылган болатын. Осыдан-ак, Бкей Ордасыны казактарыны жт жылыны салдарынан неліктен кпке дейін ктеріле апмаандыгы тсінікті. Мал шаруашылыы сауда-саттык ісіні токырауына алып келді.

Ордадаы сауда айналымыны тмендеуі 50-ші жылдардык аяына дейін созылды. Ал XIX асырды 60 - шы жылдарыны басында сауда ісіні кайта жандануы байкалды. Бл кезде казактарды мал шаруашылыы 1852 жылгы жттан біраз айыккан еді. Сауданы жандануы, 1858 жылы таратылган Уакытша кіметті казак крамыны орыс шенеуніктерімен алмастырылуымен тыгыз байланысты. Осыны салдарынан О рда жерінде орыс кпестеріні саудасы жанданды, себебі патша шенеуніктерінен тратын кеестін жаа крамы Ордадаы сауда дамуын барынша колдауа тырысты.

50-жылдары Ордадаы жрмеке кезінде лавкалардан жне киіз йлерден сенімді слтандар каржы жинап, оны арнайы кітапка жазып, жрмеке біткен со, жиналан каржыны клемі туралы Уакытша Кееске мэлімет берілуі тиіс болды. Ал Уакытша Кеес бл дерісті ката бакылауда стап, жэрмеке біткен со, жиналан каржыны тапсырып, ал арнайы кітапты шекаралык комиссията ткізу тиіс болды [1 ].

1850 жылы Бкей Ордасындаы Хан ставкасындаы кктемгі жэрмекеге тмендегідей тауар сатылган [ 2].

Сатылан келінген Саудагерлерді тауарды уны тауарды уны кепген тауарпары

–  –  –

1850 жылы мал дрігері Ольдекоптын Бкей Ордасындаы кзгі жрмекеге келінген жне сатылан мал туралы мліметінде былайша крсетіледі: « 1850 жылы кктемгі жэрмекеге жылкы - 850 баска дейін, ірі кара - 11600 баска дейін, кой малы - 70000 баска дейін, тйе малы - 450 баска дейін келінді. Оларды ішінде сатыланы.

жылкы - 687, ірі кара - 11531, кой-64828 жэне тйе - 404 басы сатылды. Сонымен бірге, жылкы терісі - 1762 дана, тйе жні - 270 дана, эр трлі сак тері - 644 дана, кой терісі - 5493 дана, тие жні 9783, ешкі тбіті - 863 дана келініп сатылды [3J.

XIX асырды II жартысында Перовский Орданы канта круга кіріседі, оны отстік бліктен бастайды, 2-ші теіз округін крып, оны старшындыктарга бледі. 1855 жылы крылан амысты-Самар блімі Орал казак скері жерімен, Таловка блімі Самара губерниясыны Новоузеньск уезімен, Торын блімі Саратов губерниясымен, алма блімі Астрахань губерниясыны Царевск уезімен, ал Нарын блімі хандыкты орталыында орналасып, баска блім округтерінін коршауында жатты. Ал 1-ші теіз округі Каспийден солтстікке карай орнапаскан, ал 2-ші теціз округі Астрахань губерниясынын, Краснояр уезімен шектеседі.

XIX асырды II жартысында казактар бл блініске карсы болды, ал Уакытш а Кенес казактардын шаымын дрыс деп есептеді.

Сейтіп, бл Перовскнйдін реформасы нтижесіз аякталды. 1862 жылы ^ катарда О рда Ішкі істер мннистрлігіне карады. Сонымен бірге, Бкей Ордасында несиелік касса, казыналык ксіпорын жэне азыктлік капиталы уйымдастырылды. Бл мекемелер империянын, шет аймактарды экономикалык жаынан игеруіне, тауар откізу рыноктарыны дамуына байланысты крылан болатын. 1854 жылы Хан ставкасында ссудалык касса ашылды.

Сонымен катар, XIX асырды II жартысында хандыкты экономикасын кайта круларды негізі алым-салыкты реіке келтіріп, одан тскен соманы халыкты кажеті шін азык-тлік корын жаксартуа жмсалды. Ал оныц пайдасы аз боландыктан, ссудалык кассаны ашылуы халыкты з кажеті шін пайызбен кассадан каржы алып, пай далануы на м м кін дік берді. С суда казактара 3 айдан жылга дейін куэларды кзінше берілді.

XIX гасырды II жартысында Бкей Ордасында сауда ісі жоары дегейде жрді. Ордадагы жзрмекеге бекітілген Астрахань казак эскері Хорунжий Симоновты Ішкі ырыз Ордасын баскару бойынша Уакытш а Кееске жазан мэлімдемесінде былай баяндалады: «Ішкі ырыз Ордасын баскару бойынша Уакытша Кееске былай деп млімдеймін: Ставкада осы кезге дейін ткен жрмеке стті аякталды, оан катыскан саудагерлер з мекендеріне кайтты. Олардын. тек аз блігі ана элі зара есептеу мен кейбір сауда істерімен калды. Ж мыстары біткен со, з мекендеріне оралады деп ойлаймын. Сонымен катар, жрмекені ту барысында ешкандай шектен шыу окиасы болан жок» [4].

Бдан XIX асырды II ширегінде Бекей Ордасындаы сауда ісіні жоары дегейде жргенін байкаймыз.

Енді Ордадаы сауда-саттыкты жандануы мен оны ірі даму барысын сипаттау шін кейбір сандык деректер мен фактілер келтірейік.

азактарды жрмекелердегі мал мен мал шаруашылыы німдерін сату барысы туралы есептік мэлімет жасагі, Орда жерінен мал айдап келуге, шикізат тасуа арнайы кулік берумен айналыскан Бкей Ордасыны мал дрігері Яковлевті есебінде келтірілген деректерге сйенсек, тмендегідей крініске куэ боламыз.

Хан ставкасы маындаы коктемгі жэне кзгі жрмекелерде 1861 жылы тмендегідей тауарлар сатылды: жылкы - 1049 бас, ір кара - 15577 бас, кой - 67858 бас, тйе - 285 бас. Яковлевті деректері бойынш а "ірі кара, кобінесе, Мскеуге, ал зге мал трлері Ресейдін баска калаларына жіберіліп отыран."

Сатылган тері німдері: жылкы терісі - 13308 дана, елтірі дана, ірі кара - 2152 дана, бзау терісі - 444 дана, кой терісі - 48056 дана, ешкі терісі - 6941 дана, тйе терісі - 1156 дана. Бл терілер, Яковлевті айтуынша, Царыцин, Камышин, Дубовка Посады калаларындаы былгары зауыттарына, ал бір блігі - ішкі Ресейге жнелтіліп отырган, сатылан жн німдері: тйе жні - 14656 пт, жабагы жн - 305 пт. ешкі тбіті - 698 пт, жал мен кйрык - 90 птка дейін, шп - 620 пт. Жн Тамбов пен Саратов фабрикаларына, ешкі тбіті - Нижегород жрменкесіне, жал мен куйрык - шетелге, ал май шкі Ресейге жнелтілген [5].

Бл материалдан кріп трганымыздай, Орда жрмекелерінде мал мен мал шаруашылыгы німдерінін комакты саны сатылган.

Ескере кететін бір жайт - шын мнінде, Яковлевті есебіндегі бл саннан да кп мал сатылан болу кажет, себебі сатылган тауарларды барлыын тгелдей дерлік ресми санакка алу ммкін емес еді.

Ресей кпестері жэрмекелерге тауарды трлі губерниялардан жеткізіп оты рды. азактара саты лган тауарлар: нан, шай, кант, темекі - махорка, трлі сорттагы сыр - бояулар, жібек, кагаз, лен, шекейлік бйымдар, темірден жасалан бйымдар, трлі ыдыстар, кс мамыы жэне т.б. крылыс агаштары, такталар, кніз йге кажетті шаырак пен уыктар. зге де заттар.

Бл фактілік деректер бізге Бкей Ордасындагы сауданы каншалыкты дамып, мндаы тауарлар ассортиментінін каншалыкты ке боландыынан крініс береді. Бл деректер казактардын ішінде тауарлы-акшалай карым - катынастын кен ріс аланын корсетеді.

Ш ынында да, тауарлык-акшалык карым-катынасты казак букарасынла ке етек жайандыыны белгісі - казактардын мал шаруашылыгы айкын тауарлык сипатка не болды. Уакыт те келе, бл сипат одан ірі айкынырак кріне бастады.

Ж оарыда Уакытша Кеесті Ордадаы сауда ісіні дамуына з лесін коскандыгы туралы айтылды. Бл жерде Уакытша Кенесті сауда дамуына наты кандай ыкпал еткендігін айта кету кажет.

зіні кайтадан крылан кезінен бастап-ак, Уакытша Кенес дамуына кажетті жадайлар туызу багытындагы іс-шараларды жзеге асы ра бастады: Орда жерінде сауда пунктері жиесін кеентуге, тауар сактау оры ндары ны н санын кбейтуге, ставкада жаа сауда лавкалары крылысына, когамдык монша, меиманхана жэне зге инфракрылым нысандарын кбейтуге тырысты. Мысалы, 1861 жылды 2 кыркйегінде Камышин кпесі Добрынин Уакытша Кецеспеп станцнялык моншапарды трызып, оларлы 3 жылдык мерзімге стап ту_ру туралы келісім шартка отырды [6].

Ал 1862 жылдьщ 16 казанында 11 гнльдиялы Дубовки кепестері Шитин мен Калаш ников У акы тш а Кецеспен кандицияа отыран.

Онда олар: 1) Ставка мен жрмекелердегі екі конак йді жылына 350 рубльдік акымен 4 ж ы лды к мерзімге стап труа; 2) Ставка мен жрмекелердегі таразыларды ж ы лы на 370 рубльдік акы толеп, 3 жылдык мерзімге стап труа: 3) азыналык имараттарды жылыту шін 250 сажын отын жеткізіп труа міндеттенді [6,с.2].

Ордадаы конак йлер ашу мселесі туралы да айта кетсек. Бл мэселені Ж эгір хан сонау 1842 жылы ктерген болатын. Алайда мселені шешімі Орда аумаында спирттік ішімдіктерді сатылуына жол берілмеу максатындаы дінбасылар наразылыгынан соц, едуір кешеуілдеген болатын.

онак йлер ашыланнан кейін кпестер Шитин мен Казетников тмендегі шарттармен Орда жерінде екі конак йді стап труды з міндеттеріне алды:

1) онак йлерде стел, шай жэне кофе зірлеуге;

2) Ресей мен шетелді жзім шараптарын, жеміс араы - ром, арак, ликер, асты араын, бал, сыра сатуа рксат етілген жадайда;

4) Барлык ішімдіктер мен азык-тлікті еркін баамен сатуа рксат берген жадайда; оны стіне конак йлердегі уакытш а тргындара арналан ерекше ішімдіктерді стауа рксат берілген жагдайда ана оныц конак йлерді стау міндетін з мойындарына апды [6,с.5] Осылайша, Орда жерінде хан билігі жойыланнан кейін де сауда ісі одан эрі дами берді. Тауар-акша карым-катынастары казак ауылдарына ке жайылды.

Хан д ниед ен ткен со 1863 ж ы ла дейін лавкаларды ж ала беруден тсетін пайданы ханн ы м рагерлері иеленіп келді. 1863 жылы жоарыдан хан мрагерлерінен жэрмеке сарайынан тсетін кірісті пайдалану ккыгын 110 000 рубльге сатып алу туралы бйрык келді. Осы кезден бастап жрмеке істерін Уакытша Кеес жргізе бастады 17].

Сонымен катар, 1876 жылы Хан ставкасындаы жэрмеке уакытыны жакындауына байланысты алдын ала жрмеке комитетіні траасы мен мшелері сайлап алынды, себебі саудагерлер келгенге дейінгі кажетті дайындык шараларын ткіздіЖ эрмекені полиция баскармасына ерекше комитет крып, онын траалыына титулярды кеесші Янбулатовты, ал базарбасы етіп Ш кетай Маазаровты сайлады. Бл адамдар з міндетін аткаруа алдаы мамырды 1-інде кірісті. Сонымен бірге, комитет траасы жэрмекеге келген саудагерлермен жолыып, олара з ішінен ш адамды сайлауа гіттеді.Оны екеуі комитет жмысына катынасты, ал біреуі жрмеке ауласынын сыртындагы сауда орындары мен ки йлерден тлем жинаушы шенеунікті кмекшісі болды.

Комитет каулысымен лавкалар мен зге де сауда орындарыны тлемакы жинаушысы болып жрмеке ішінде депутат Азаматгерей Шыаев, ал аула сыртында Бакыткерей оканов жне старшын Шарипов сайланды. Алашкысына жрмеке ішіндегілерден акша жннап, ал соысына жэрмекені сыртындагы киіз йлерден телем жинауа кмектесті. Ал саудагерлер з іштерінен жрмеке старосталарын сайлауы керек болды.Бл старосталар сауда барысын, тэртіп пен тазалыкты бакылады жэне озге де комитет жктеген міндеттерді орындады.Сонымен бірге, комитегте кызмет істеуге Павел Зохаров пен Константин Дмитриевті де тагайындады. Олар жрмеке кезінде киіз йлерді кадаалап отырды. Лавкалар мен сауда орындарынан толемакы жинаушылар кызметіні дрыстыын кадаалау шін комиссия крылып. оны торагалыгына Дружинин сайланды.

Ревизиялык комиссия мал базарынан жиналан толемакыны тексерді. Сонымен катар, комитет карамагында кажетті кітаппен камтамасыз етілді, ягни: а) тлкжаттар мен куліктерді жазу шін;

б) жрмекеде сатылып алынан жне одан айдалып кетілген малды куландыруды жазу шін жэне мал онімдерін тексеру шін. Сонымен бірге жэрмекеге мал дрігері жіберіліп отырды. Жэрмекедегі карауыл кызметі шін, сауда катарларын бакылау жмысы шін ставкадаы казак жздігіні скери старшыны Блингке комитет карамаына 14 атты, 8 жаяу казак пен урядник блу туралы тапсырма берілді [81.

XIX асырды II жартысында Хан ставкасында 170 сауда орны болды, оны 51-і жергілікті лавкалар, 35-і астык коималары, 33-і сак лавкалар, 27-сі кызыл тауарлар, 10-ы нан пісіретін орын. 1889 жылы жергілікті саудагерлерді сауда айналымы 100 мы рубльге дейін жетті. Сонымен катар, шеттен келген саудагерлер 15 мы рубльге н жзне тары сатты. ыргыздарды саткан тері, май жэне каимактары 335 мы рубльді крады [9].

1889 жылы Хан ставкасында 645 шелек арак жэне 36 шелек шарап жне 160 шелек сыра сатылды. Ал 1875 жылы 1950 шелек арак, 500 шелек сыра, 200 шелек бал, 1800 шолмек жзім шарабы сатылды.

Сауданы нагыз жаксы уакыты бул «соым» кезінде, ягни карашадан акпанга дейінгі уакыт аралыгында кыргыздар малдарын кыскы уакытта ездеріне сояды жэне кэп мелшерде тері алады. Мал

–  –  –

Бул кесте бойынша, 1864 жылы жэрмснкеде кой жуні саттыкка шыкпаган, ал, 1874-1884 жылдары жылкы, тйе малыньщ багасы жогары болан. Ал 1885 жылы кой жні, ешкі жні саттыкка шыкпаган.

Ордадаы жрмекелерде 1890 жылы сауда ткен жылдара Караганда те жогары болды. Кктемгі жрмекеде сауда айналымы 724 380 рубльге дейін жетті, ап кзгі жрмекеде 509 710 рубльге дейін жетті. Ж рмекедегі айналымны жалпы кны 1890 жылы I 234 ШОрубльді краган.

Енді 1890 жылгы Ордадаы сауда туралы тмендегі кестеге назар аударсак f9]

–  –  –

Бл кестедегі крсеткішке сэйкес, кктемгі жэрмекеде сауда те жогары дрежеде жургеи.

1899 жылы Хан ставкасындагы жрменкеде сауда жогары дегейде жрді. Мнда жергілікті ордалыктар здеріні малдарын мынадай баада саттьг. тйені орташа кны - 39 рубль, жылкы малы рубль, ірі кара - 22 рубль, кой - 4 рубль, кой терісі - 3 рубльден рубльге дейін, н капшыгы -5 рубль, шоп -2 рубль 50 тиын.

Жлрмекедегі сауда айналымы 136159 рубль 71 тиынды крады [11].

XIX гасырды II жартысында Ордадагы сауда мына жерлерде жргізілді: Хан ставкасынан баска, Казанка, Таловка, Ахун хуторы.

Бл жерлерде кыргыздар мал жэне опы німдерін сатып, шаи, секер, агаш, нан сатып алады. Бір блігін акшага сатып апып, бір блігін айырбастады. Хан ставкасы Царев уезінін Владимировка слободасынан солтстік-ш ыгыска карай 113 верст, Эльтон клінен 60 верст кашыктыта орналаскан еді. 1846 жылды езінде онда 90 н болды, оны 15-і орыстарга, ІЗ-і Казан татарларына, 41 -і кыргыздара тністі болатын. йлерді жанында 46 дкенше, 19 койма болды. Хан Ордасыны кос жыныс бойынша тргындарынын саны кыста 500 адама жетті, ал тракты садагерлер 29 адамдай болды. Ордадагы сауда айналымыны скендігі сонша, 1872 жылды зінде Уакытша Кецес саудаа салык салу туралы. ал Ордага посад дэрежесін беру туралы мселе ктерді. 1881 жылды 1 катарынан бастап Хан ставкасы сауда жасау жне ксіпшілікпен айналысу ккыы шін салы ктлеу бойынша 5- класс сатысына жаткызылды [12].

Ж аа азан Ордадан 180 верстей каш ыктыкта амысты-Самар блігінде, Орал облысы мен шекаралас аймакта орналаскан. Б р поселке 1871 жылы Ішкі Орда мен Орал казак скері арасындагы жерлер межеленіп, казактар Глининск форпостын тастап шыуа тшс болганнан кейін пайда болан еді.

Орынбор генерал-губернаторды нскауымен форпостан 32 татар саудагерлеріні отбасы амысты-Самар бліміні билеушісіні Ордасына кшірілген болатын. Ж ергілікті трындар болмаандыктан жэне здері тран губернияларга тіркелгендіктен, олара жер иемденуге немесе пайдалануа тыйым салынды. 1880 жылдара карай Жаа азан біртіндеп елеулі сауда пунктіне айналды. Ж аа азандаы сауда айналымын дэл айту ммкін емес, бірак шамамен айтсак, Казанкада сауда айналымы 300,000 рубльді крайды, бл соманы жартысын кыргыздарды саткан мал німдері крайды. 1889 жылы Казанкада оларды ны мынадай: кой терісі-4 рубль, жылкы терісірубль, тйе терісі-4 рубль, тйе жні-6 рубль. Казанкада кнделікті саудада мал сатылады, сіресе кыс кезінде. Бл жердегі сауда жрмеке ккында жреді.

Таловка мекені Хан О рдасынан 180 верст жерде Кіші зен озені бойы нда орналаскан. О ны негізін 1871 жылы Талов форпосты ретінде Орал казактары калаанымен де, сауда пункті ретінде ол 1886 жылдан бастап кана белгілі бола бастады. Форпостар жойыланнан кейін татар саудагерлеріні бір катары брыны орындарында калып койды. Олара, сіресе 1895 жылдан бастап сауда жасау максатында татарлар жэне кршілес Самара губерниясынан орыстар келіп коныстанды. Сондай-ак, кырыздар да трылыкты орныга бастады. Оларды арасында колнерді кейбір трі (сталык, етікшілік, ааш шеберлігі) дамп бастады. Таловкада орыс шіркеуі, орыс-кыргыз мектебі жэне кптеген орыс дкеншелері ашылды.

Трындарды саны: орыстар 546, татарлар 301, кырыздар 607 барлыы 1454 адам болды.

Саудаа кажетті крылыс имараттарыны ескіруінен жне зге де себептердін, салдарынан жрмекені ставкадан 35 верст кашыктыкта орналаскан Ахун хуторына кшіру турапы мселе козапды. Жана орында казынадан блінген 56 161 рубльге 1870 жылы 12 имараттан тратын сарай тргызылды. Ол гимараттарда зын саны 316 сауда лавкасы бар еді. Ж аадан тандалынан орын, алайда, саудаа ыайлЫ зо болмады. Торай облыстык бас карм ас ь т ы к сэулетшісі боп тран академик Вебель 1872 жылы жрмекеге келгенде жэрмекеге осы орын неліктен таадалынганына та капады. Себебі бл жерде жеткілікті су да жок. отын да жок, жер кыртысы таулы эрі кнарсыз еді, саздан зге крылыс материалы жок болатын. Жазда б уд жерде ктерілетін шаны коюлыы сондай, бір сажындай жердегіні зі тк крінбей калушы еді. Жрмекені зге жерге ауыстыру туралы сыныс жасай келе, академик Вебель, ыайлы жер ретінде Торгай зені мен арасуды маын крсеткен болатын. Алайда жэрменке сарайын зге жерге ауыстыру іске асырылмады, Жабыр мен кар суын тотату максатында 1885 жылы Блдіргеиді жазыында дамба трызылып, жрмеке орналаскан жерді басты колайсыздыктарыны бірі жойылан болатын [71.

Хан Ордасынан 35 верст жердегі Ахун мекеніндегі жрмеке жылына екі рет: кктемде-9 мен 25 мамыр, кзде-14 мен 25 кыркйек аралыктарында ткізіліп трды. Екінші жэрменке біріншісіні жаласы іспеттес еді. Себебі кктемгі жэрмецкеде сатылмай капган тауарларды кп белігі Ставка коймаларында кзге дейін жататын.

Бл жрмекелердегі сауда айналымы миллион жэне одан да жоары соманы крады. Оган казынадан 56 161 рубль блінді. Онда 1870 жылы !2 корпустан тратын аула крылды. Онда 316 лавка болды. [13].

Бл асы р соы ндаы трт ж рм енкеде тауар айналымы А страхань губерниясы ж рм енкелеріндегі тауар айналы мы ны н 63 пайызын краан. Бл ханды ктаы жрмекелер [14] ткен асыр соында элі де болса з маызын жоймаандыын крсетеді. Бл жрмекелер жергілікті жол катынастарыны нашар дамуына, климат жагдайына туелді болганына карамастан, хандыкты крші елдермен экономикалык, сауда, тауар-акша катынастарыны ныаюында, халыкты эл-аукатыны артуында, лттык нер мен мдениетті дамытуда лкен рл аткарды. Ал жрменкелерді йымдастырып, ткізу барысында тскен алым акша 1854 жылы Ордада крылган саудалык кассаа белгілі дрежеде з лесін косты.

деби ет т ер:

/ Р Ф О О Ш І ор-6. т ізбе-10, іс-6523, 7-бет.

2. РО М М, ор-78, т ізбе-2. іс-4794, 61-бет.

//

3.Нчаніін \ f В нут ренняя іп н Кукеепския киргн гскоя О/хі. Уіюха. 1864,'.

УЫ2.

4. РОММ, ор-78, т ізбе-2. іс-1033. 7-бет.

5. к р о м м, ор-78, т ізб е -ІЗ, іс-58. б-бет.

Ь- КРОММ, цор-78. т ію е-7. іс-8. 126-бет.

7..1лекторов.I.E. Из письм а.\lIiui ф іс а н ги р а к гр а ф у Перовскому.

А ст раханский лист ок. 1Н92г. Л 258 *

8. РО М М, ор-78, т ізбе-2, іс-4970. 3-бет.

9. И ванов П.С. В нут ренняя киргизская О рда. {К рат кий ст ат ист ический очерк) А ст раханьскии лист ок. - 1895г. Ле /86.

//

10. И ванов П.С. К т орговле В нут ренней Б уксевской ОрОы О ренбургские губернские ведом ост и, 1860г.,\Ь51.

11. Я рм а р ка в Х а нско й ст авке. А ст рахан ский Вест ник. 1899г.,\у 29.13.

12. Ф уст ов С. Зам ет ки о т орговле В нут ренней К иргизской ОрОы.

О ренбургские губернские ведом ост и, 1868г. Л» 16.

13. М едведский П. О б осенней ярм арке при А хунском Хуторе Внутренней киргизской орды. / / О ренбургские губ ерн ские ведом ост и, 1872г. Ла7.

14. Е см агам бет ов К. азацт ар ш ет ел эдебиет інде. - А лм ат ы : А т а м ур а ~ азаст ан, 1994. 240 бет.

В статье рассмотрен вопрос развития торгового дела в Ьукесвскии О рде и торговые взаимоотношения с Оругими странами.

У Д К 3 5 5.4 2 4.8 + 6 2 5 ( 4 7 0.5 6 ) ( 3 6 4 )

–  –  –

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО­

ЭВАКУАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ОРЕНБУРГСКОЙ

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.) К концу 1941 г. в тыловой госпитальной базе Оренбургской области имелось 12500 коек, из них 700 коек т е р а п е в т и ч е с к о г о профиля, а к началу 1942 г. для терапевтических больных поступило е щ е 500 коек из тыловых госпиталей других областей. При т ы л о в ы х госпиталях были организованы небольшие терапевтические отделения. По состоянию на 1.01.1943 г. тыловая госпитальная база Оренбургской области располагала 15000 койками всех профилей. На излечении в них находилось в общей сложности 24333 больных, что составило 15,1 % от общего количества поступивших раненых и больных в госпитали. Причем 56,1 % из пользовавшихся лечением за этот период, пли 17060 человек, были возвращены в часть. От общего количества находившихся на излечении больных терапевтического профиля на долю больных малярией приходилось - 6,2 7с, язвенной болезнью - 4,8 7с, туберкулезом - 4.36 7с [ 1J.

Основой системы тылового этапного лечения раненых и больных является наличие специализированных госпиталей, где раненым воинам и больным железнодорожникам, исходя из локализации поражений (заболеваний) могла бы оказываться специализированная медицинская помощь.

В период мирного строительства Н.Н. Бурденко неустанно призывал советскую медицинскую общественность не забывать о необходимости углубленной и всесторонней работы над вопросами медицинского обеспечения обороноспособности страны. «В организации обороноспособности страны. - писал он, - хирургии принадлежит исключительная роль - хирургические методы возвышаются до степени стратегического значения, поскольку они решают в условиях войны вопрос о восстановлении боеспособности и работоспособности сотен тысяч людей» [2].

В январе 1943 г. напряженная обстановка заставила искать выход из создавшегося положения. Были предприняты следующие мероприятия: 1. Размещение легкораненых по частным квартирам и обеспечение им поликлинической помощи. Квартирный постой дал возможность укрыть раненых от холода, накормить их и обеспечить амбулаторный покой. 2. Организация временных госпиталей, развернутых на базе частных квартир, городских больниц и клиник, с помощью эвакуации по линии железнодорожного транспорта.

За период наступательных операций наблюдалось уменьшение случаев газовой инфекции, шока и смертности. Это. несомненно, находится в связи с уменьшением осколочных ранении, которые чаще сопровождаются осложнениями, следовательно, дают больше смертельных исходов.

Из показателей, характеризующих медицинскую работу лечебных тыловых учреждений, важное внимание заслуживают данные по переливанию крови. Значение этого метода в профилактике и лечении раневой инфекции и травматического широко известно.

Переливание крови нашло весьма широкое применение на нашем Фронте [3].

Лечебно-эвакуационным планом было предусмотрено развертывание подвижных госпиталей. Специализированным госпиталям были приданы группы медицинского усиления, медицинский состав всех категории был пополнен квалифицированными хирургами и операционными сестрами.

Учреждения тыловой медицинской службы работали с предельным напряжением. Были дни, когда находилось около 5Ш-600 раненых. Однако, несмотря на все трудности, медицинская служба, широко пользуясь порожняком, вывезла в течение непродолжительного времени всех раненых из войскового района в армейский тыл. В результате прорыва линии обороны Советские войска вышли в тыл противника и перешли в наступление по всему фронту.

Стремительность продвижения наших войск вызвала в некоторых случаях отрыв лечебных учреждений тыловой медицинской службы от войск. За войсками двигались с большой скоростью, зачастую 30-40 км в сутки и подвижные госпиталя.

Бывали дни, когда подвижные госпитали неоднократно свертывались и развертывались, а между тем раненые все время поступали, и это, конечно, влекло за собой дробление подвижных госпиталей на три четыре части. Железные дороги не могли в данных условиях выполнить всю нагрузку по перевозке раненых.

Госпитали тыловой базы не могли своевременно их выручить. В первом полугодии 1943 г. в госпиталях всей тыловой базы высокий удельный вес занимали больные. Процент поступивших больных по всей базе госпиталей составлял 27,1 7с. В 1941 и 1942 гг. эта величина составляла 14-15 % к общему числу поступивших в госпитали.

За 6 месяцев работы в госпиталях всей Оренбургской области проведено всех оперативных вмешательств около 24 7с по отношению к числу пораженных в боях с послеоперационной смертностью по отношению к числу пораженных в боях - 0,4 %, а также из них оперировано 2,5 % гражданских лиц и железнодорожников.

Оперируемость при различных видах болезней также была высокой. Но и довольно высоким был процент послеоперационной смертности. Операции позвоночника и при болезнях живота производились главным образом у тяжелых больных, снятых с поездов в виду их нетранспортабельное™. Этим в известной мер объясняется значительная послеоперационная смертность у этой группы больных. Заболеваемость столбняком- 0 07 % при смертности 42,1 7с. v С учетом предстоящей зимы железнодорожный транспорт СССР был хорошо экипирован. Тщательно готовилась к предстоящим зимним операциям и транспортная медицинская служба. При каждой железной дороге имелся план лечебно-эвакуационного обеспечения населения. Забота о здоровье и жизни людей была главной задачей.

Специальной подготовкой к работе в зимних условиях был охвачен весь медицинский состав железнодорожного транспорта. Серьезное внимание уделялось санитарной обработке, обучению железнодорожников правилам оказания само - и взаимопомощи при ранениях, медицинскому составу ставилась задача проявлять максимальное внимание больным. Все мероприятия по медицинскому обеспечению находились под личным контролем начальников железных дорог [4].

В целях обеспечения лечебной работы требовался ряд мероприятий:

1. Подготовить санитаров-носильшиков к выносу больных в условиях осенней грязи и зимы. Поддержать инициативу лучших саннтаров-носильщиков по изготовлению лодочек волокуш для вывоза раненых.

2. Подготовить личный состав санитарных частей к организации профилактики и оказания первой помощи при обморожении и простудных заболеваниях. Обратить особое внимание на исправность обуви, организацию сушки вещей и т.д.

3. Добиться полного укомплектования санитарам иносильщиками подразделений соответственно списочной численности.

4. С помощью инженерной службы научить санитаров и санинструкторов приемам открывания щелей и землянок - в условиях зимы - как для себя, так и для больных.

5. Из местных ресурсов изготовить маскировочные халаты для санитаров (простыни для раненых), лодочки-волокуши, меховые чулки и перчатки из отходов овчин.

6. Систематически проводить санэпидразведку занимаемого района.

7. Установить строгий санитарный надзор за размещением больных, за регулярным мытьем с дезинсекцией обмундирования не реже I раза в 7дией. Вести наблюдение за качеством пищи.

8. Натренировать личный состав по проведению санэпидразведки населенных пунктов по выбору и подготовке санитарных площадок в зимних условиях.

9. У врачебно-фельдшерскго состава проверить знание вопросов профилактики и лечения обморожения, простудных и

3.S эпидемических заболеваний. Н аучиіь іем іике т р а н с п о р т н о й мобилизации, организации оказания помощи пораженным ОВ в зимних условиях.

10.Обучить рядовой и младший начсостав открывать и оборудовать утепленные землянки.

11.С наступлением зимних холодов организовать между этапами санитарной эвакуации дополнительные обогревательные пункты с таким расчетом, чтобы расстояние между ними не превышало 1 часа пути. Увеличить емкость приемно­ сортировочных отделений до 150 мест. На всех этапах санитарной эвакуации обеспечить раненых питанием и горячим чаем.

12.Увеличить количество пикетажа на путях, ведущих к этапам санитарной эвакуации и тщательно изучать маршруты движения больных [5].

Еще накануне Великой Отечественной войны транспортными медиками неоднократно высказывалось предложение о том, что больные и пораженные терапевтического профиля могут составить значительную часть санитарных больных.

Был поставлен вопрос о необходимости создания научно­ обоснованной системы оказания терапевтической помощи в действующей армии, разработке ее организационных принципов. И такая система полностью сложилась к концу 1942 года, когда она была организационно оформлена как составная часть этапного лечения с эвакуацией по назначению. Организационной основой этой системы явились: введение терапевтических должностей во всех звеньях медицинской службы; создание специальных ф о р м и р о в а н и й терапевтических тыловых госпиталей и терапевтических эвакогоспиталей с целью оказания квалифицированной 11 специализированной терапевтической помощи; включение в штат всех хирургических госпиталей должностей т ерапевтов.

В ходе войны очень скоро стала очевидной острая необходимость совместной работы хирургов и терапевтов при лечении тяжело больных.

К началу августа 1942 г. в тыловой госпитальной базе Оренбургской области имелось 13000 коек. Из них только 7000 коек терапевтического профиля: Орская база - 1200 коек Д * Л терапевтических больных и 100 коек — для к о ж н о - в е н е р и ч е с к и х, Илецкая база — 820 коек для терапевтических больных и 70 коек для инфекционных больных.

Войны всегда сопровождались эпидемиями или значительными вспышками различных эпидемических заболеваний. Заболевания распространяются по путям движения войск, которые создают их очаги в местах своего пребывания. В свою очередь наличие очагов эпидемических заболеваний среди гражданского населения в армейском и фронтовом тылу представляет опасность для войск, среди которых заболевания могут получить широкое распространение. Научная организация эвакуации и лечение раненых и больных из действующей армии, а также комплекс санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий в стране и армии могут уберечь войска и население от эпидемий и быстро ликвидировать возникающие эпидемические вспышки.

Значение терапевтической службы во время войны выявилось в системе госпиталей тыловой базы на протяжении первой и второй половины второго года войны, когда стали поступать сыпнотифозные больные, общее число которых было за первое полугодие 1943 г. 4136 человек. Поступление сыпнотифозных больных началось в период зимних наступательных операций. В мае - июне вспышка заболеваемости была локализована и ликвидирована.

Особое место отводилось контролю за качеством и полноценному питанию. Так, для летного состава уже в 1941 г. была установлена специальная норма питания: общая калорийность суточного рациона составляла 4750 —8000 калорий и организовано 4-х разовое питание. Большое внимание уделялось витаминном ценности пищи и борьбе с авитаминозом за счет использования дикорастущей зелени и настоя хвои.

Уже в первом полугодии 1943 г. одна категория больных выделялась среди других, как по количеству, так и тяжести течения болезни. Это были туберкулезные больные. В первом полугодии 1943 г. в группировке терапевтических больных туберкулезные составляли 13,6 %. Во втором полугодии для этой категории больных количество коек увеличено почти в 2 раза, хотя они и составляли в группировках терапевтических больных 9,7 (7 вместо 13.6 Ус в первом полугодии.

Все войны сопровождаются ростом заболеваемости и смертности от туберкулеза, как среди военнослужащих так и среди гражданского населения. Ухудшения быта, увеличение скученности, Ухудшение питания, т.е. нарушение социально-гигиенических условий жизни при большом нервно-психическом напряжении понижают иммуно-биологическую устойчивость организма. Л это предрасполагает как к о б о ар ен п ю губерк\деию го поражения, іак и к восприятию тубинфекции. Еще в начале воііны главный терапевт Красной Армии профессор М.С. Вовси предупреждал о возможности роста заболеваемости туберкулезом в войсках, говоря, что «туберкулез легких есть заболевание второю года войны».

На росте заболеваемости туберкулезом сказывалось ухудшение и изменение критериев медицинского отбора призывников в период войны, особенно пополнения.

В затяжной войне значение тыловой медицины возрастает.

Большая физическая нагрузка бойца сказываемся не сразу, но позднее проявляются или скрытые формы заболевания или обостряются хронические. Отсутствие гигиенических условий контакт с гражданским населением неблагополучных населенных мест.

Терапевт на войне принимает участие во всех видах работ медицинской службы Красной Армии; терапевт обслуживал не только терапевтических, но и хирургических, и инфекционных больных.

Терапевты, как в мирное время, гак и в военное время имеют дело с одними и теми же заболеваниями: те же гастриты, язвенная болезнь, крупозная пневмония и т.п. Правда, эти заболевания в военное время приобрели несколько своеобразную окраску.

Например, язвенная болезнь - это своеобразно т р а н с ф о р м и р о в а н н а я вариация язвенной болезни мирного времени: при ней во время войны чаще кровотечения и выше смертность. Это своеобразный клинический вариант нефрита мирного времени, своеобразие которого заключается в массивности, иногда в быстроте появляющихся отеков и т.д.

Условия труда и быта бойца и командира в действующей армии необычные. Они характеризуются частым недоеданием, недосыпанием и нерегулярным приемом горячей пищи, длительным физическим и нервным напряжением, вызываемым большими маршами и длительными боями, в зимнее время — частым охлаждением, а летом - частым перегреванием тела.

Если для хирургов чрезвычайно важен вопрос с в о е в р е м е н н о г о выноса раненых с поля боя, то для терапевтов не менее существенное значение имеет госпитализация больных не в стадии развития и не конечном периоде заболевания, а в начале его возникновения. При этом следует эвакуация по железнодорожному транспорт)' [6].

Перед медицинской службой стояла важнейшая задача усовершенствовать организацию и практику тылового этапного лечения, чтобы добиться максимального процента возвращения в строй из армейского района и минимальной смертности среди больных и раненых.

Причиной смертности терапевтических больных является необоснованная эвакуация больных при отсутствии своевременной и надлежащей диагностической сортировки. В этих случаях к лечению приступают поздно, нарушаются элементарные принципы преемственности в тыловом этапном лечении, лечение подменяется системой перевозок.

При заболеваниях внутренних органов у инфекционных больных начало и темп лечения решают исход болезни, предупреждают осложнения, распространение инфекции. При госпитализации сыпнотифозных больных до 5-го дня заболевания почти не имелось случаев летшіьного исхода и, напротив, отмечался прогрессивный рост летальности в связи с поздней госпитализацией.

Большой процент смертности среди больных туберкулезом легких и коматозной формой малярии и удельный вес этих цифр в общей летальности среди железнодорожников также могут свидетельствовать о значении ранней диагностики, раннего лечения и учета транспортабельности больного.

Поэтому основные принципы терапевтической помощи больным заключались в следующем:

1. Лечение должно быть начато на том же этапе, когда больной обратился за помощью.

2. Необходимо избегать многоэтапное™ и строго соблюдать преемственность в этапном лечении терапевтических больных.

3. Надо решительно изжить эвакуацию больных в нетранспортабельном состоянии.

4. Необходимо усовершенствовать раннюю диагностику и своевременно начинать рациональное лечение.

Организационным оформлением этих основных принципов должна быть эвакуация больных по назначению, что достигается наличием специализированных терапевтических подвижных госпиталей.

Терапевты несли ответственность за лечебно-эвакуационное обслуживание и ряда дрчтих не терапевтических больных, (кожно­ венерологических, ушных, глазных, психо-неврологических) |7].

Медицинская эвакуация - это система мероприятий, предусматривающая вывоз раненых и больных с мест, где возникли эти ранения (заболевания) в лечебные учреждения (в военных условиях - на этапы медицинской эвакуации).

зч Начиная с этапа квалифицированной медицинской помощи, эвакуация раненых и больных ведется по назначению в специализированные тыловые госпитали. Эвакхация по назначению это принцип медицинской эвакуации, при котором раненые больные направляются с этапов медицинской эвакуации, оказывающих квалифицированную медицинскую помощь, непосредственно в специализированные лечебные учреждения, где им может быть оказана исчерпывающая медицинская помощь и обеспечено специализированное лечение [8].

Предусмотренные еще до войны временные военно-санитарные поезда (ВВСП) вначале работали в армейском тыловом районе.

Однако вскоре возникли трудности формирования их переменной части - крытых товарных вагонов, в числе которых 20 должны были оборудоваться носилками с пружинами Кружилина для эвакуации тяжелораненых и 21 вагон - настилом для легкораненых. Поезд вмешал 598 -8 5 7 раненых и больных и оказался громоздким для армейского района. 19 февраля 1942 г. приказом народного комиссара обороны было разрешено командующим фронтами и отдельными армиями формировать военно-санитарные летучки. В санитарную летучку входили вагон-перевязочная, два вагона для тяжелораненых, вагон для личного состава из 25 человек во главе с врачом, вагон цейхгауз-кипятильник и 8-10 вагонов для эвакуации легкораненых.

Санитарная летучка вмешала 250-300 раненых н больных [9].

Применение санитарных летучек было вызвано усиленной, а нередко и массовой эвакуацией раненых и больных, а также недостаточным наличием поездов. Линии железнодорожной эвакуации постоянно подвергались налетам вражеской эвакуации, введение в строй новых поездов из-за размаха войны для государства было непосильным [10J.

В связи с переходом на преимущественное обслуживание эвакуации санитарными летучками возник ряд серьезных проблем:

деревянные настилы для вагонов обычно переправлялись в кадре летучки, но остальное дооборудование вагонов было затруднительным;

промывка порожняка перед отдачей его на погрузку раненых была затруднена в связи с тем, что персонал санлетучек не располагал запасами горячей воды и не мог произвести полноценную очистку вагонов после каждого рейса;

продовольственное снабжение санлетучек было неудовлетворительным. Практиковавшаяся заправка санлетучек продовольственным снабжением органами ВОСО на продуктовых пунктах железнодорожных станций была нерегулярной и часто неполноценной продукцией. Бывали случаи, когда санлетучки отправлялись без продснабжения;

- не была установлена скорость продвижения груженных санлетучек и ряд других проблем, решение которых в условиях фронта имело важное государственное значение.

Потребовались экстренные меры для устранения создавшейся ситуации. Проблема была решена следующим образом - товарные вагоны санитарных летучек по прибытии на станцию разгрузки отцеплялись, и обратно следовал не весь состав лету чки, а лишь кадр ее с необходимым имуществом, включающим и съемную часть оборудования отцепляемых вагонов.

Санитарный поезд - это «госпиталь на колесах», в задачу которого входит эвакуация раненых и больных из армейского эвакопункта в тыловой госпиталь и обеспечение пострадавших медицинской помощью в пути следования. Сам лечебный процесс в пути следования поезда хотя и менее сложный по сравнению с таковым в специализированных госпиталях, но многогранный (по степени и тяжести заболевания или ранений). Это обстоятельство обязывало укомплектовать поезд хорошо подготовленным медперсоналом, который обязан был знать основы практической хирургии в случаях экстренной оперативной помощи при вторичных кровотечениях, должен уметь исправить порочные положения конечностей и наложить гипсовую повязку, знать особенности оказания помощи и ухода при челюстно-лицевых ранениях и урологическим больным, быстро распознавать встречающиеся осложнения и оказывать вовремя помощь эвакуируемым раненым и больным. Степень квалификации медицинского состава санитарных поездов и санлетучек имела существенное значение [II].

Большой объем эвакуационной работы, напряженность железнодорожной оси эвакуации раненых и больных требовали организации мощного диспетчерского аппарата, который должен был заниматься регулированием движения ВВСП и ВСЛ, наблюдать за погрузкой и разгрузкой, знать о всех передвижениях санитарно­ транспортных средств и местах их нахождения, ускорять продвижение, при необходимости —оперативно решать возникающие при этом проблемы эвакуационной работы. В декабре 1943 г. имелось диспетчерских постов, которые были обеспечены связью с управлением фронтового эвакопункта. Эти же посты обеспечивали 4!

связь управления ФЭГ1 № 93 с периферийными госпиталями, которые находились на значительном расстоянии.

Все время очень острой была проблема людских ресурсов.

Поэтому состав санитаров в санитарных поездах и санлетучках часто менялся: годные к строевой службе откомандировывались, заменялись новыми. К сожалению, не всегда был строгий подход к подбору личного состава санлетучек. Но строжайш ий контроль за работой санлетучек вовремя устранял допускаемые нарушения.

Итак, лечебно-эвакуационная деятельность на Оренбургской железной дороге в годы Великой Отечественной войны характеризовалась наличием су щественных мероприятий по борьбе с инфекционными заболеваниями и улучшением лечебного дела в тыловых госпиталях и эвакуационных пунктах.

Л и т ер а т ур а :

1. Л В Щ В М М.-Ф. 1 4 7.0 п.5 1985.Д. 1..1.120.

2. Бурденко 11.11. С овет ская х и р у р ги я / Н.Н. ЬурОенко / / П равда. - 1938.- М окт ября. № 34.1.

3. Гуревич Л.М. К вопросу об организации.хирургической работ ы в войсковом и арм ейском р а й о н а х / Л.М. Гуревич / / В оен ная м ед и ц и н а н а Воронеж ском ф ронте. - С. 3-6.

4. А В М Д В В М М. - Ф. 147.0п. 51985.Д. 1.. 1.44.

5. ЦЛМ О. - Ф.203.0п.2853.Д.6..'1.29-31.

6. К уковеров А.В. К вопросу об общ их полож ениях во енн о-полевой терапии!

А.В. К уковеров / / В оенная м ед ицин а на Воронеж ском ф ронт е. - С. 154-157.

7. Ш апиро Я.Е. К организации т ерапевт ической пом ощ и в арм ии по принципу эвакуации больны х по на зн а ч ен и ю / Я.Е. Ш апиро / / В оенная м едицина на В оронеж ском фронт е. - С. 157-158.

8. БМ Э. - Т. 27,- С. 537-538.

9. Л В М Д ВММ. - ф. 147. O n.5 l9 8 5.J lL.1.188.

10. С м ирное E.1J. В ойна и военная м едицина. - М. 1982. С 216.

11. Л В М Д ВММ. - ф. 147. On. 13973.Д. 1J1.28, 2 8 об.

МааіаОа \л ы О/пан согысы ж ылдарыпдагы О ры нб ор темір.ж‘о.'іыныИ.желіс 1 бойынша емдеу мекемелеріні эвакуацнясыныц ж уйесі туралы мхе.И арастырылган.

–  –  –

ПОСТКЕЕСТІК МЕМЛЕКЕТТЕРДЕГІ ЖЕТІЛУ

РДІСІНІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ азакстандагы реформалык згерістерді зак жылдаргы тжірибесі бір ерекшелікке назар аудартады. Бізді мемлекетті эр тарихи мерзімінде саяси режим мен жйені згерту ізденістері, логикалык дамуы бар закка созылган ерекшеліктерімен сипатталады.

Р дамуынын тракты факторларына саяси жетілу ерекшеліктері жатады. М эдениет байлыы мен лтжандылык.

алымдарды пікірі бойынша, мденнеттік жне леуметтік дамуга кедергі келтіретін - “Халыкты апатиясы, жмысшыларды басшылар алдында ккыксыздыы, кіметті де, азаматтарды да зады сактамауы. шексіз баскарулыкпен, билікті зорлыкпен енгізу, т.б." (1).

Жетілу ерекшеліктеріні бірі, зерттеушілерді ойынша, закка созылан мерзімі мен аякталусыз каланы. Мысала, коам дамуынын парадоксы реформа - контрреформа шіклдары аркылы толкын секілді гипотетикалык тжырымдама ашады.

Реформаларды негізгі каидаларын тсіну шін, зерттеушілердін ойынша, “Генезис пен толкын секілді кейбір ерекшеліктерін" тереірек зерттеу кажеттілігі.(2).

Жетілу —созылыкы рдіс болып саналады, себебі ол блтарыс пен даму баытыны бірнеше рет ауысуы жолымен жріп жатады.(2). Ресей саясаттанушы Г.Купряшин, реформаларды толкын секілді ауысуын зерттей келе, саяси дамуды амбиваленттіі ін аыыктады.

Бірінші тенденция, авторды ойынша, “Саяси мірге леуметтік топтарды, индивидтарды белсенді трде катынастыру Екінші тенденция: “Авторитарлык тэсілдер мен саяси элитаны менталитеті тек кана бірінгай козгалыска, жоарыдан тменге рксат береді"(3).

Кп посткеестік мемлекеттердегі демократияны непзп демократняа жаткызуга болмайды. Брыны даму шарттары, демократияны іске асыратын механизмдерді кимылга келтірген ке?де.

‘жеткіліксіз болып табылатыны анык"(4).

Кбінесе, бастамашылык расындц ла жогарыдан келеді. Вірак, "бл жоарыдан келетін имгіульс басынла іек каиа катализатор ретінде, соынан іана эсерлі болып іабылалы"(5).

А.Мельвильді ойынша кімет к ы і м с і і демократиялык іс жосыына сай калыпгасу керек.

Посткеестік елдерді тжірибесінде лі де кімет реформацияа калыптаскан кзкараспен карайды деп (брыны билеуші класпен байланысты), А.М ельвшіь есептейді.

Саяси жетілуді ерекшелігі болып этатизм, ягнп айтканда кіметті бадарлау кезіндегі лкен рлі танылады (3).

Бугінгі танда кімет жетілуді ткізушісі мен гаранты. Бірак кімет (оны жоары жаы) доминант, гарант, инициатор болып зіне "коамдык дамуды баындырып, езіні табигаты бойынша, саяси жне элеуметтік - мэдени спецификага сай келмейдГ(5).

оам тртібіні ыдырауы кезінде "криминал тэртібі" келуі, кбінесе кіметті лсіздігіне байланыстьГ (6) - кайта оралып кіметтітрактауына, “алыптаскан” жагдайына келтіреді.

Кейбір зерттеушілер (И.Пантин, Э.Юіонов) J1.Гордон, Рефолюция жогарыдан” болганын, реформалар шарты деп, баска зерттеушілер (JI.Шевцова, С.Матвеева, А.Ахиезер, А.Мельвиль) бндай “Аяктан баска аудару” -ж етілуге кмегін бермейді деп есептеуге (Ресей-модернизация: проблемалар мен перснективалар) (7) жэне осы батыстык кндылыктар калыптаскан оамнын бірттастыын бзады.

Осындай ткерілген” даму схемасы, субъект ретінде кімет баскарушыларды, объект ретінде когам мен мэдениеггі, оны кушін, потенциалын, кажет емес бтен жинактар деп есептейді. Мысапга посткоммунистік посткеестік мемлекеттердегі жетілу реформаларын инновациялара сйкестендіруге болады, “генетикалы код” жолынын ттастыын бзып, брынгы асырлар тжірибесін жокка шыгарады.

Ресей зерттеушісі И.Клямкин бл туралы былай айткан:

Посткоммунистік демократия зімен бірге, жаксы жагдайда сыртына шыып кете алатын, антидемократизм потенциалын келеді.”(8).

Жогарылар реформалар инициативасын токтата келе, бюрократтар рлін кшейте бастауы ммкін. алыптаскан “жетілу” рлі — администрация, жмысшылар аппаратыны ерекшелігі больіп табылады. Бюрократтар коам мен кімет арасында тсініспеушіл к гуызады.

Халык арасындаы танымал емес шараларды колдану, еС ' К стереотиптар грактыгы, одан сайын бл тусініспеушілікті кшейтедіКелесі ерекшелігі "лсін-лсін панда болатын жетілуді р багытта дамуы."( I ).

Зерттеуші В.Пантнн азаматтар когамыны лсіздігі мен укіметті доминант релін назарына ала отырып, Ресейдегі коам жетілуіні орнына кімет немесе оны элементтеріні жетілуі лсін лсін шыып трады (скери кштер, бюрократ аппараты, репрессия органдарыны, т.б. элементтері). Сондыктан кіметті дние жзінде рлін ктеру шін, когамда антижетілу ткізіледі, сонда ол “кшін жогалтып", зі езгеруге элі келмейді жне де инновациялар эскери кштерде, тогалдык коллективпзмді орныктыру аркылы туі ммкін.(2).

JT.Поляков алымны ойынша. бндай кбылыстар казіргі заманны емес "Архаичность" немесе “Псевдоархаичность заманыны белгілерін кшейтеді.(9).

Таы бір ерекшелік “огам ыдырауыны кп мерзімге созыланы, тередігі" (2).

Бл ерекшелік туралы зерттеушілердіц кбі айткан. Ресей саясаттанушы Г.Купряшинні пікірінше, Еуропа мдениетін енгізумен бірге коамны бірауыздык каспетін жоалтады. Содан кейін элита мен когамны арасындагы “диалог" мдениеті жоиылып кетуі детке айналады. (3).

А.Ахиезер зерттеуші жетілу ерекшелігі эрбір леуметтік топтын интерпретациялары арсылас боландыктан деп есептейді. Бл карсыластык ыдырау - Ресейді институттарына, тлгасына, ои зрекетіне эсерін тигізеді.( 10).

Сонымен, біз посткеестік кеістіктегі саяси жетілуді жалпы ерекиіеліктерін айта етіп. оны ерекшелігін. згерістер ритмі мен трін сипаттадык.

азакстандаы тіп жатыран жетілу згерістеріні рдісі тарихи тенденцияа лайык болып табылып, оны спецификалык импульсі мен з-зін дамыту логикасын кайталаиды.

Саяси даму мен оны тенденцнясы мен динамикасын зерттей келе, Р-ны ( 1991-1993 ж.ж. салыстырганда) “казіргі замана сйкес келу ' потенциялыны лкен кадамдарын айту керек.

орытынды жасасак, посткоммунистік модернизация ішкі логикасын дамыта бастады. Саяси жетілуді зерттеу тенденциясы пайда болу кмнділігін нактылап, одан сайын жетілуден туындантын жагдайга сенім білдіртеді.

азіргі замангы посіком м уіш епк жеііл K l'-cu когамыны лкен згерістерін креетіл, оны жаа ішкі механпзмдерін керек ететінен белгіледі.

ртурлі концелцняларды scpj кчі ;ш,и ш жасаганымызда, “посткоммунисгік біріктіру" мерзіміні демократия институты нормаларына сай екендігін длелдеді.

Жаа элеуметтік структуралардын. инстіпуггардьж, кндылыктарды когам дамуына сай кел\ і, жетілудін жадгасуы мен аятапуы, келесі кезецні максаты болып табылып, жаа проблемаларга соктырды.

Оларга мыналарды жаткызуга болады:

- Билеуші элита мен бюрократияны жанару ы;

- леуметтік базаны крылуы;

- Ж еке сана сезімге баыттану, бсекелестер арасында жмыс істей алатын жеке ксіпкерлік;

- леуметтік дифференция проиесіні дамуы, саясатты катынасуы;

- Билеуші орган мен жеке ксіпкерді бліну і;

- Дамыан саяси институтты крылуы;

- Билеуші механизмні жаа крылымы.

Бл проблемалар шешімі жетілу рдісіндсі і карсыластыктар м^н парадокстардан тылуа жэне казіргі заманнын децгейіне тез арада жетуге жол ашады.

дебнеп ер:

1.Пантіш В.И. Р итмы общественного р а з в и т и я м, 1997. ’.51. I I.

2.Пант ин В.II., Л апкин В.В. Волны полит ической м одерн и іыцші в истории России. //П олис. І998.М 2. С.4 1-42,50.

3.Купряш ин Г.Л. Политическое развит ие. //К ент авр. 1994. М2. С. 126.

4..Мельвиль А.Ю. Иеновь оо усло ви ях и предпосылках движ ения к демокрітшч //П олис. 1997J&I.C. 128.

5.Мельвшь А.Ю. Опыт теоретико-методологического сиішіеіч структурного и процедурного подходов к демократическим транзитам.//! 1олис.199Н..\Ь2. С Л ордон Л.А. Клопов Э.8. ( оциальный кошиексш процессов жшшшчаскоЬ шетитуциапизации. //Мировая экономики и меж дународна отношения. 1998.Ме2. С.26.

7.М ат ериш ы «круглого стола».//Вопросы ф т о с о ф и и./9 9.І.\ ё 7. ( 16-17.

пячкин И. П ост коммунист ическая дем ократ ия и ее исторически освоенност и в России. //П олис. 199.1.\Ъ2.С. 12.

9.П оляков Л. В. М ет одология исслеОовшшя российское модернизации.//Полис. 1997.Л У. С. 14-15.

Ю.Российская м одернизация: проблемы и перспект ивы (М ат еримы «кругло# стола»). //В опросы ф ш ософ ии. /9 9.1 М 7.(\5.

В этой статье наглядно приводится процесс развития политической модершпаиии в постсоветских государствах.

УДК 323.21(47+57)

–  –  –

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И РОЛЬ СНГ

В ПЕРИОД ЕГО СОЗДАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ

Как известно, 8 декабря 1991 года в резиденции правительства Белоруссии «Вискули» в Беловежской пуще главы государств Белоруссии, России и Украины подписали Соглашение о создании СНГ. В Алматы (А лма-А те) 21 декабря 1991 года это Соглашение (в виде особого протокола) было подписано уже 11 руководителями бывших республик СССР, где особо отмечалось, что «Протокол является составной частью Соглашения о создании Содружества Независимых Государств». Позднее, в октябре 1993 года, в СНГ вступила Грузия.

Таким образом, были созданы новые политические условия в постсоветском пространстве. Названные выше документы констатировали распад СССР и рождение СНГ. Соглашение от 8 Декабря 1991 года положило начало существованию новых независимых государств и их сотрудничеству на новой основе в области политики, экономики, культуры, образования, науки и.т.д.

В заявлении руководителей Республики Беларусь, РСФСР, Украины были названы основные причины распада СССР. В частности, к ним они отнесли объективный процесс образования независимых государств на территории Советского Союза;

недальновидную политику союзного руководства (центра), приведшую к глубокому экономическому и политическому кризису;

возрастание социальной напряжённости, развитие межнациональных конфликтов с многочисленными человеческими ж ерівам и и. г.д.1. В то же время имеются два полярных мнения по этом) вопросу, сформулированные политиками, учёными, журналистами.

Сторонники первого утверждают, что развал СССР - эго сознательное устранение идеологического и геополитического противника силами Запада и внутренними противниками социализма, а сторонники второго мнения считают его закономерным и неизбежным процессом, который был заложен в самой системе и должен был завершиться именно в эти годы независимо от субъективных причин.

На наш взгляд, вряд ли стоит преувеличивать значение внешнего фактора в судьбе СССР, но и исключать полностью его воздействие нельзя. Известно, что огромные средства выделялись западными странами, прежде всего СШ А, на идеологическую и информационную войну с Советским Союзом. И все же среди причин распада СССР на первом плане выступают внутренние причины. К концу 1980-х годов в СССР сложился системный кризис. К числу внутренних причин этого кризиса можно отнести затратную дорогостоящую модель внешней политики Советского Союза, которая истощала экономику.

Известно, что крах любого государства во многом связан с разрушением экономики. В советском обществе к концу 80-х годов наступило экономическое и социально-политическое напряжение.

Потеря духовных ориентиров, снижение уровня жизни, массовая оппозиционность граждан государственной власти, в конечном счете, привели к развалу СССР. Кроме этого, одной из главных причин распада Советского Союза стал кризис КПСС, который был своеобразным каркасом, фундаментом советского государства на протяжении долгих лет. Так, например, к октябрю 1991 года все компартии союзных республик или заявили о выходе из КПСС, или прекратили свое существование.

Сдерживавшиеся в прошлом противоречия и трудности, объективно присущие межнациональным отношениям, дополнявшиеся грубыми просчетами руководства в экономике и политике, проявились в нарастании в СССР в конце 80-х годов обшего хаоса и беспорядка. Как выяснилось, межнациональные отношения, которые представлялись отлаженными, незыблемыми 11 закрепленными вековыми историческими традициями, тем не менее, оказались весьма уязвимы. Игнорирование руководством СССР Содружество. //Информационный вестник Совета Глав государств и Совета гл® правительств. В ы пуск!. -М инск, 1992.-С.5.

национального фактора в реальной политике содействовало распаду СССР.

В 1991 году отсутствовала более или менее ясная концепция создания нового сообщества государств.

Так, С.С.Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь, 28 мая 1993 года на Международной научно-практической конференции «СНГ:

состояние и перспективы развития», особо подчеркивал, что «Содружество Независимых Государств просто декларировать, но исключительно трудно реализовать. Дело в том, что правовой вакуум в различных сферах общественных отношений настолько велик, что употребление слова «беспредел» как характеристики уровня существующего правопорядка в странах СНГ имеет все основания.

Там, где правовыми соглашениями, договорами не определен порядок решения вопросов, люди могут творить что угодно, преследуя свои узкие личные, корпоративные, ведомственные и другие корыстные цели. Заполнить этот вакуум достаточно трудно. Одна из причин отсутствие ясной концепции нового сообщества государств, которая в мировой практике создается впервые на развалинах тоталитарной системы, что в свою очередь, существенно затрудняет построение демократических государств».

Вместе с тем, принятые в декабре 1991 года в Алма-Ате политические решения об образовании СНГ прервали процесс распада Советского Союза с трудно предсказуемыми последствиями.

Создание Содружества, по нашему мнению, способствовало вопервых, поступательному движению новых независимых государств на пути к строительству межгосударственных отношений на качественно новом уровне; во-вторых, созданию условий для раздела общесоюзной собственности и стабильности на постсоветском пространстве; в-третьих, возникновению предпосылок для становления новых суверенных государств, выбору каждым собственной модели развития и государственного устройства, вчетвертых, избежанию трагического разрыва экономических и человеческих связей между новыми суверенными государствами.

В этой связи отметим, что современной истории известны и Другие весьма трагичные примеры распада многонациональных государств. Президент РФ В.В. Путин в своем интервью греческим газетам «Элефтеротиния» и «Вима» 05 декабря 2001 года говорил.

«Теперь - о последствиях распада Советского Союза. Была ли это Вестник Межпарламентской Ассамблеи. -С П б. 1С )ЧЗ. №2. -С.4.

альтернатива? Возможно. Но история не suae і сослш а і елыюго наклонения. Такой процесс состоялся, и очень «ажно, что нам удалось избежать межнациональных конфликтов. Судьба Югославии и ее народов - горький пример иного рода. Мы должны сохранить все лучшее, что было в отношениях между лю дьми в С овеі ском Союзе».

Объявив миру о создании Содружества Независимых Государств, лидеры 12 бывших советских республик объективно столкнулись с множеством различных проблем. Фактически с момента образования на СНГ был навешан ярлык «правопреемника СССР», но груз проблем, отягощавших Союз, который ни одна из стран участниц признавать за собой не желала. По существу, в рамках Содружества с момента его рождения активно начала реализовываться, прежде всего, «программа цивилизованного развода», которая обеспечивала процесс становления н укрепления независимости его членов. СНГ обеспечило возможности для равноправного и конструктивного диалога между странами по сложнейшим проблемам, зачастую не имевшим прецедентов в мировой истории.

Отметим, развитие широкомасштабного многостороннего сотрудничества по всему блоку отношений - политических, экономических, военно-политических и гуманитарных не всегда отвечало интересам отдельных государств. Как показали наши исследования, причин этому довольно мною. Ведь в каждой из стран шли сложные процессы национальной самоидентификации, государства формировали собственные внешнеполитические концепции, стремились оптимизировать отношения с внешним миром. Зачастую мешало и разное понимание проблем на двустороннем уровне. Необходимо W O I J I U інайти такие M C / \ d H I U lv,u было и і П І И J i J M I C механизмы ЛЛТПЧ / п • •• ------- -. ----------- -----------сотрудничества, которые позволили бы партнёрам по СНГ действовать через межнациональные структуры, укреплять свою государственность, обезопасить себя от угроз, диктата и насилия.

ПРЯ r m o o i n. i. ----- ~ реализации этой задачи, в 1992 году были с о зд а н ь межгосударственные координирующие органы СодрУ*е Независимых Государств: Совет глав государств, Совет г правительств, Межпарламентская Ассамблея, Совет минис иностранных дел, комиссия по правам человека и.т.д. Всего уставных и отраслевых организаций. Высшими органами СНГ ст Совет Глав Государств и Совет Глав Правительств.

№1 Дипломатический вестник, 2002, -С ~ Ь Принятый в январе 1993 года Устав СНГ (неподписанный

У кранной) зафиксировал следующие важнейшие цели Содружества:

1. Осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, Гуманитарной и иных областях; 2. Всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие в рамках общего экономического пространства; 3. Межгосударственная интеграция; 4. Обеспечение прав и основных свобод человека, сотрудничество в обеспечении международного мира и безопасности, сокращение вооружений и военных расходов; 5. Содействие гражданам стран СНГ в свободном общении и передвижении в рамках содружества; 6. Осуществление взаимной правовой помощи и сотрудничества в сфере правовых отношений; 7. Обеспечение мирного разрешения споров и конфликтов.

В то же время надо отметить, что Содружество как международная структура не являлась интеграционным образованием, оно создавалось по соглашению для содействия сохранению интеграции государств-участников СНГ в экономической, политической, культурной и образовательной сферах. Его главная функция - координация деятельности, направленная на сохранение и развитие взаимных политических, экономических, культурных, образовательных и иных связей, оказание участникам Содружества помощи во всех областях их отношений на основе взаимного согласия. Вместе с тем, интеграция стран СНГ имела довольно основательную базу. Эта специфика нашла свое проявление и в Деятельности руководящих органов СНГ, прежде всего, Совета глав государств и Совета глав правительств. Первый обсуждал и при необходимости решал принципиальные вопросы сотрудничества, разрабатывая соответствующие предложения, имеющие рекомендательный характер, второй координировал сотрудничество органов исполнительной власти стран СНГ. Аналогичный характер имели решения Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны. Межпарламентской Ассамблеи и других органов СНГ, в том числе отраслевых. Таким образом, в Содружестве Независимых Государств в период с 1991 по 1996 годы была создана определенная система взаимодействий, составляющая достаточно стройную и весьма разветвленную конструкцию.

И хотя в СНГ не было принципа «демократического Централизма», отсутствовало само понятие подчиненности одного Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств. И1 д-во Исполнительного секретариата СИ!'.-Минск. 1993. №1. - (.17-29.

ч органа другому, все многочисленные отраслевые с ір ч к р ы - советы, объединения, комитеты, комиссии и центры - объективно работали на вышестоящие институты, готовя для рассмотрения и принятия ими проекты правовых актов, определяющих юридические рамки как внутри отраслевого, гак и межгосударственного взаимодействия.

Поиск его организационных форм, начатый молодыми независимыми государствами в декабре 1991 года, продолжался до конца 1999 года, т.е. исследуемого нами периода.

Таким образом, при создании СНГ государства - учредители ставили перед новой организацией две цели. Во-первых, с наименьшими издержками произвести процедуру ликвидации СССР, раздела союзного наследства, обретение международного признания я полного суверенитета. Во-вторых, учитывая длительное существование в рамках единого государства * народнохозяйственного комплекса, создать на базе бывших союзных республик, но на основе новых принципов, общее экономическое, политическое, культурное и образовательное пространство новых независимых государств.

Эти задачи были отражены в учредительных документах СНГ.

При этом надо отметить, что первую цель С Н Г выполнило достаточно успешно, а вторую - формирование эффективного интеграционного объединения, оно реализовать до конца не смогло. Первые 5 лет деятельности СНГ были, в основном, годами дезинтеграции. В 1996годы предпринимаются попытки осуществить реформу СНГ с целью превратить его в дееспособное интеграционное объединение.

На Совете глав государств, состоявшемся в марте 1997 года Председатель Совета глав государств, тогдашний президент Росси»

Б.Н.Ельцин подчеркнул, что «... все не удовлетворены состоянием дел в СНГ. Скажу больше: Содружество подошло к рубежу, когр перед ним предельно остро встают очень крупные вопросыСодружество всё больше отделяется от тех целей, которые ми провозгласили, создавая его»5. Эту мысль подтверждают и данный приведённые в Справке о ратификации документов и выполнен#* внутригосударственных процедур по документам (по состоянию 1,1 первое января 1997 года), подготовленной к заседанию Совета МПА отмечается, что в период с 8 декабря 1991 года по декабре 1996 года в рамках Содружества Независимых Государств бы$ принято 789 документов, в том числе 330 - на заседаниях Совета гла* Независимая газета. 1998. 13 ноября государств м 459 - на заседаниях Совета глав правительств Содружества.

Из общего числа принятых документов 704 вступило в силу со дня подписания, а 85 предусматривали ратификацию или выполнение в нутри государстве нн ы х процедур государствам и-уч астн и кам и Содружества Независимых Государств и представления соответствующих документов исполнительному Секретариату СНГ.

Из 26 документов, предусматривающих ратификацию, 18 вступило в силу, 8 не вступило в силу из-за отсутствия необходимого количества ратификационных грамот или документов об их утверждении. Из 59 документов, предусматривающих выполнение внутригосударственных процедур, 40 вступило в силу. 19 не вступило в силу из-за отсутствия необходимого количества уведомлений о * Л выполнении внутригосударственных процедур.

Приведенные данные свидетельствовали о недостаточном внимании парламентов стран СНГ к выполнению внутригосударственных процедур и ратификации документов, принятых Советом глав государств и Советом глав правительств или о несогласии их с этими документами.

В 1997 году была создана рабочая группа по вопросам совершенствования деятельности СНГ и реформирования его структуры. Её председателем был назначен Шолодов В.И., заместитель министра по делам СНГ Республики Беларусь. В течение 1998 года. 16 июня и 6-10 июля, состоялись два её заседания, на которых развернулась острая дискуссия. Каждое государство представило свою позицию по реформированию структур СНГ. Так, например. Республика Беларусь предложила «сохранить в качестве наиболее приемлемой формы сотрудничества государств-участников СНГ- модель координационной международной организации»

В свою очередь Украина считала, что «в результате реформирования СНГ должно стать эффективным инструментом многосторонних переговоров и консультаций, дополняющим процесс формирования качественно новых двух- и многосторонних отношений между государствами на основе международного права, рациональным механизмом экономического сотрудничества с

–  –  –

^ Архи (Г Ис по л н нте л ы к) го К ом итета С Н Г. П а п к а «Заседания вопросам соверш ен ствован и я деятельности С Ш и реф ормироваиш Минск, I998.-C.57.

вынесением вопросов политического, военного, пограничного, военно-технического, гуманитарного, правового, информационного, экологического сотрудничества, а также сотрудничества в вопросах коллективной безопасности, урегулирование конфликтов за рамки деятельности содружества. В числе органов СНГ фактически должны осуществляться только консультативные органы высокого уровня, а также орган, занимающийся вопросами создания зоны свободной торговли и экономического сотрудничестваЛ Республика Казахстан предлагала сформировать Исполнительный Комитет СНГ на базе Межгосударственного экономического комитета (МЭК) и Исполнительного Секретариата, при этом в его состав на правах департаментов должны были войти аппараты Совет министров иностранных дел (С М И Д к отраслевых органов Содружеств, а также новых органов (тоже предлагаемых к созданию Республикой Казахстан), как О бъединенный социальноэкономический совет и Объединённый совет обороны.9 Республика Узбекистан предлагала на базе Исполнительного секретариата СНГ и действующего института постоянных полномочных представителей государств- участников Содружества создать Исполнительный Комитет СНГ.

—...

Российская Федерация предложила проект Декларации глав государств-участников Содружества независимых государств, 8 котором подчёркивалось, что «проанализировав положение дел 6 Содружестве и обсудив перспективы его дальнейш его развития, отмечаем, что на первом этапе своего существования- СНГ на пепюм --------------------становлению новых суверенных, независимы* Убежпоии, „ '........ дружоы и взаимного доверь одя из этого, в необходимости придать новый импул** развитию равноправного партнерства и сотрудничества в рамках СНГ»1 ".Pages:   || 2 | 3 | 4 |Похожие работы:

«ПОЛОЖЕНИЕ о порядке присуждения Национальной премии в области бизнеса "Премия РБК 2014" (далее – Премия) Основные понятия, используемые в настоящем Положении: Премия – Национальная премия в област...»

«АУДИТОРСКОЕ 3АКJIЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ ОТЧЕТНОСТИ, СОСТАВЛЕННОЙ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРАВИЛАМ, Ипотечного паевого инвестиционного фонда "Первый Объединенный" за 2016 год 12 port House Plantatlon Whar1london SWII ЗТУG8 1Z70S5,Россия, г. Мопва.)1I. БутыР(tI'I~Вал,А.68П0, ар. 2. Ю ~2K. WWN.2kaudiLru info@l2~udrtru Morison tnlerna!iona! Р...»

«Причины банкротства: всегда ли они обусловлены объективными обстоятельствами? При рассмотрении в хозяйственных судах дел об экономической несостоятельности (банкротстве) одним из существенных в...»

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ КНИГИ И ЧТЕНИЯ А. В. Кузьмин НА ПУТИ В МОСКВУ Очерки генеалогии военно-служ илой знати Северо-Восточной Руси в XIII — середине XV в. ТОМ I Я З...»

«Положение о порядке присуждения национальной премии в области бизнеса "Премия РБК 2016" Москва 2016 год Содержание 1. Общие условия проведения Премии 2. Организационный комитет и Экспертный совет Премии 3. Порядок реализации Премии 4...»

«V Международная научно-практическая конференция ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 10 ЯНВАРЯ 2015Г. Г. УФА, РФ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛ...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия "Экономика и управление". Том 26 (65). 2013 г. № 2. С. 9-16. УДК 008.2 О КОНЦЕПЦИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА Бузни А.Н.1, Карлова А.И.1 Таврический национальн...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Финансово-экономический институт Кафедра...»

«Социологическая публицистика © 2001 г. С.Ю. БАРСУКОВА МОДЕЛИ УСПЕХА ЖЕНЩИН СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ: ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ МИФОТВОРЧЕСТВО БАРСУКОВА Светлана Юрьевна доцент кафедры экономической социологии Государственного университета Высшей школы экономики, кандидат социологических наук. Модели социаль...»

«Т. И. Заславская, действительный член РАН, МВШСЭН, Интерцентр М.А.Шабанова, доктор социологических наук. Государственный университет — Высшая школа экономики Проблема институционализации неправовых практик в сфере труда1 З а годы реформ три основных системообразующих института общества (экономика...»

«3 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Финансово-экономический институт Кафедра мировой экономики и международного биз...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, Ков...»

«Мария Баженова 500 заговоров уральской целительницы на деньги и благополучие дома М. Баженова / 500 заговоров уральской целительницы на деньги и благополучие дома: АСТ; М.; 2010 ISBN 978-5-17-067081-9 Аннотация В э...»

«УТВЕРЖДЕН Приказом Генерального директора ООО "ТрастЮнион АйЭм" от "26" июня 2015 г. № Генеральный директор Е. В. Кравченко РЕГЛАМЕНТ о порядке принятия в ООО "ТрастЮнион АйЭм" решения о признании лица квалифицированным инвестором 1. Общие положения 1.1. Настоящий Регламент о порядке принятия в ООО "ТрастЮнион АйЭм" решения о призна...»

«Андрей Алексеевич Парабеллум Николай Сергеевич Мрочковский Бизнес без правил. Как разрушать стереотипы и получать сверхприбыль Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/page...»

«идея на миллион 100 способов начать свое дело Юрий Митин, Михаил Хомич Москва УДК 65.011 ББК 65.290 М11 Митин Ю. М11 Идея на миллион: 100 способов начать свое дело / Юрий Митин, Михаил Хомич. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 221 с. ISBN 978-5-9614-4315-8 Хотит...»

 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.